Stanowisko Nr X/1/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2015r.
 
w sprawie wykładni § 8 pkt 6 oraz § 15 uchwały Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
 
     Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013 r. poz. 2417 z późn. zm.) w związku z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 31 sierpnia 2015 r., Rada Gminy Ostróda podejmuje następujące stanowisko:
 
 1. Zgodnie z § 8 pkt 6 uchwały Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się jako obowiązujące: zakaz lokalizacji ferm przemysłowej hodowli zwierząt o wielkości powyżej 50DJP za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem RPz, dla którego wielkość ustalono na max. 100 DJP. Natomiast stosownie do § 15 ust. 1 w/w uchwały, wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem RPz o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty produkcji zwierzęcej - istniejąca ferma drobiu. W myśl ust. 2, dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:
  1. adaptuje się istniejące budynki;
  2. dopuszcza się rozbudowę zakładu do wielkości 100 DJP pod warunkiem, że uciążliwość nie przekroczy granic własnego terenu, co należy potwierdzić raportem oddziaływania na środowisko wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę;
  3. w zakresie kształtowania zabudowy budynków nowych i podlegających przebudowie nie maja zastosowania ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały, ogranicza się jedynie wysokość zabudowy do max.1-nej kondygnacji;
  4. zaleca się wprowadzenie pasów zieleni wokół zakładu.
 
Zgodnie z ust. 3, jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się zmianę przeznaczenia na funkcję mniej uciążliwą.
 
 1. Z powyższych zapisów wynika, iż w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt I, obowiązuje zakaz lokalizacji ferm przemysłowej hodowli zwierząt o wielkości powyżej 50 DJP, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem RPz, dla którego wielkość ustalono na max. 100 DJP. Jednocześnie uwzględniając szczegółowe unormowania dotyczące terenu RPz, zawarte w § 15 uchwały, należy uznać, iż na przedmiotowym terenie lokalizacja ferm może polegać wyłącznie na rozbudowie istniejącego zakładu, w tym poprzez adaptację istniejących budynków lub budowę nowych, co jest konsekwencją podstawowego przeznaczenia terenu: pod obiekty produkcji zwierzęcej - istniejąca ferma drobiu. Ewentualne inwestycje na tym terenie, w świetle ustaleń planu, są zatem dopuszczalne tylko w kontekście rozbudowy istniejącego zakładu, przy spełnieniu kryterium ograniczenia wielkości obsady do 100 DJP oraz pod warunkiem, że uciążliwość nie przekroczy granic własnego terenu, co należy potwierdzić raportem oddziaływania na środowisko wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę. Maksymalna wielkość obsady (100 DJP) dotyczy przy tym całego terenu oznaczonego w planie symbolem RPz, bez względu na liczbę wzniesionych obiektów budowlanych oraz miejsce ich posadowienia (np. na umownie wydzielonej części działki). Plan nie przewiduje sytuacji budowy nowego zakładu na terenie oznaczonym jako RPz. Powyższe odpowiada celowi wprowadzenia przedmiotowych regulacji: ochrona środowiska przyrodniczego poprzez minimalizację uciążliwości związanych z istniejącą fermą drobiu, a jednocześnie zapewnienie możliwości jej rozbudowy do wielkości 100 DJP, tj. poziomu przekraczającego podstawowe założenia planu (50 DJP) .
 
 1. Uwzględniając dokonaną wykładnię, lokalizacja inwestycji polegającej na budowie nowego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na umownie wydzielonej części działki, na której pozostałej części jest już prowadzona ferma drobiu, w świetle zapisów planu w obszarze RPz, może być traktowana wyłącznie jako rozbudowa istniejącego zakładu.
Data przekazania do publikacji: 06.10.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.10.2015, ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, odsłon: 628

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746532
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved