Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownika Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

 

 

      1. Wymagania niezbędne:

 

   a) wykształcenie wyższe,

 

   b) doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat,

 

   c) znajomość prawa i przepisów w zakresie zawiązywania i prowadzenia spółek prawa handlowego,

 

   d) znajomość procesu inwestycyjnego,

 

   e) znajomość kodeksu pracy,

 

   f) znajomość KPA,

 

   g) znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

 

      2. Wymagania dodatkowe:

 

   a) znajomość ustawy o ochronie środowiska z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi,

 

   b) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 

   c) umiejętność pracy z komputerem,

 

   d) prawo jazdy kat,”B”.

 

      3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

   a) kierowanie biurem Związku Gmin „Czyste Środowisko”,

 

   b) bieżące prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie ZUOK w Rudnie, oraz spraw związanych z funkcjonowaniem Związku Gmin,

 

   c) obsługa i przygotowanie pracy Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

 

      4. Wymagane dokumenty:

 

   a) życiorys (CV),

 

   b) list motywacyjny,

 

   c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

 

   d) kwestionariusz osobowy,

 

   e) oświadczenie o niekaralności,

 

   f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24 , 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w terminie do dnia 24 stycznia 2007 r. do godz. 15 00.

      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda /www.bip.gminaostroda.pl/ / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Mickiewicza 24 , 14-100 Ostróda.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.01.2007, ostatnia aktualizacja: 10.01.2007, odsłon: 1 167


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429727
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości