Nasz znak: RGP.6840.54.2011                                              Ostróda, 10 października 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 30 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha oraz działki Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha, położonych w obrębie Górka.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 19654.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 5.130.000,oo zł /słownie: pięć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 11 października do 18 października 2011 r.

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.54.2011                                         Ostróda, 19 lipca 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm./, § 6 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207,

poz. 2108/, Uchwały Nr XX/141/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako działki: Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 19654 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:

 

 działka Nr 7/6

- 14MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa

- 4KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

- 3K - kanalizacja sanitarna.

 

działka Nr 7/7

- 19MN,20MN,21MN,22MN,23 MN, 24MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa,

- 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

- 3US, 4US - zabudowa turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji,

- 6ZP,7ZP,8ZP,10ZP - zieleń urządzona,

- 4K, 5K - kanalizacja sanitarna.

 

Obszar położony jest w sąsiedztwie strefy peryferyjnej miasta Ostródy, u zbiegu dróg krajowych Nr 16 i Nr 7. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: od strony zachodniej i południowej tereny niezainwestowane o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne, od strony wschodniej występuje pas zieleni urządzonej wzdłuż jeziora Sajmino. Na obszarze występuje drzewostan w młodym wieku, podwyższający walory krajobrazowe. Obecnie jest to teren niezagospodarowany, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną.

 

Propozycje rozwiązania sieci: dróg wewnętrznych, wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej- zawiera opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego zbywanego obszaru zakłada podział na 68 działek pod zabudowę, pozostała powierzchnia to tereny zielone i drogi wewnętrzne, piesze i rowerowe.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 5.130.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: pięć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych).

 

Wadium wpłacane w pieniądzu PLN ustala się w wysokości 513.000,00 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy złotych).

 

Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 51.300,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2011 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 513.000,00 zł w terminie do dnia 21 września 2011r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka, Kajkowo.

 

W przypadku nie wykorzystania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

 

- niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

 

Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić, jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

 

 Z chwilą złożenia oświadczenia:

- nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 21 lipca 2011r. do dnia 23 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Rzeczpospolitej dnia 21 lipca 2011 r.

 

Dodatkowe informacje: e-mail: , tel. (089) 676 07 37 lub (089) 676 07 34.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 20.07.2011, ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, odsłon: 956

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270355
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved