Nr postępowania: 341/6/07

 

Ostróda, dnia 22.05.2007r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ogłoszonego w bzp nr 86 z dnia 30.04.2007r., poz. 24814

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy, ogłoszonego w BZP Nr 86 z dnia 30.04.2007r., poz. 24814

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, informuje, że postępowanie przetargowe na budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163 z póź. zmianami).

 

Uzasadnienie unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - w związku z odstąpieniem od umowy Wykonawcy robót podstawowych budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy, unieważnienie w/w postępowania przetargowego uważa się za celowe.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gmin „Czyste Środowisko”

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Ostróda, dnia 16.05.2007r.

 

Nr postępowania: 341/6/07

                              

Zawiadomienia uczestników postępowania o złożeniu protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy

 

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zmian./, Zamawiający zawiadamia, że dnia 15.05.2007r. wpłynął protest wobec czynności podjętych w toku w/w postępowania publicznego.

Jeżeli wykonawca przystąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, to na podstawie art. 181 ust. 4 cytowanej ustawy stanie się uczestnikiem postępowania protestacyjnego.       

 

Załącznik:

- kopia wniesionego protestu

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Ostróda 11.05.2007r.

 

Odpowiedzi na zapytania

 

Znak sprawy: 341/6/07

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy

 

 

               Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163, z poź. zmian.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dot. w/w postępowania przetargowego, które wpłynęło dnia. 11.05.2007r.

 

Pytanie:

1. Dotyczy instalacji elektrycznych.

Czy przy wycenie oferty należy uwzględnić roboty elektryczne? Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie przedmiaru robót na ten zakres.

 

Odpowiedź:

Przy wycenie oferty należy uwzględnić roboty elektryczne.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający umieścił na stronie internetowej informację - Uzupełnienie z dnia 10.05.2007r. wraz z przedmiarami robót elektrycznych.

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Uzupełnienie  z dnia 10.05.2007r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie ZUOK w Rudnie k/Ostródy. Nr postępowania: 341/6/07

 

Niniejszym uzupełnia się załącznik Nr 11 SIWZ dot. w/w postępowania -  zamieszczony na stronie internetowej  o przedmiar robót branży elektrycznej, który stanowi integralną część SIWZ.

 

Wyżej wymieniony dokument znajduje się w folderze "Przedmiary robót".

 

 

Podpisał:

 

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO na Budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy. Całość dokumentacji znajduje się w jednym spakowanym pliku. Wykaz zawartości dokumentów w tym spakowanym pliku poniżej:

 

 

1. Treść ogłoszenia o zamówieniu na „Budowa budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”. 1 plik

 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO na Budowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy. 1 plik

 

3. Specyfikacja Techniczna st.e-0 instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku administracyjno-socjalnym - ob. Nr. 3 RUDNO k/ Ostródy. 1 plik

 

4. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku administracyjno - socjalnego zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Rudnie k/ Ostródy. 23 pliki

 

5. Przedmiar robót na budowę budynku administracyjno - socjalnego zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Rudnie k/ Ostródy. 5 plików

 

6. Sprostowanie z dnia 02.05.2007r. dotyczące publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych odnośnie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 86 z dnia 30.04.2007r., poz. 24814, którego przedmiotem jest „Budowa budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”. 1 plik

 

 

Cały spakowany plik w formacie *.zip do ściągnięcia w tym linku

Sporządził/a: ZUOK
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.05.2007, ostatnia aktualizacja: 22.05.2007, odsłon: 1 058


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302053
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości