Ostróda, 17 września 2008

 

IGK-341/9/2008

 

dotyczy: Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia w m. Wysoka Wieś oraz Stacji Uzdatniania Wody w m. Pietrzwałd

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia w m. Wysoka Wieś oraz Stacji Uzdatniania Wody w m. Pietrzwałd została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum składające się z firm Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane ,,IPB” Sp. z o.o. ul. Lubawska 3 14-200 Iława oraz INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski ul. Cicha 23 14-100 Ostróda.

 

Oferta złożona przez ww. konsorcjum podczas oceny ofert otrzymała łącznie 400 punktów i była jedyna ofertą złożoną w postępowaniu.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informuję, że postępowanie na zadanie ,, Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia w m. Wysoka Wieś oraz Stacji Uzdatniania Wody w m. Pietrzwałd” zostało unieważnione.

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

 

Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia w m. Wysoka Wieś oraz Stacji Uzdatniania Wody w m. Pietrzwałd

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 2008

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

Roman Szewczyk (089 646-32-81 wew. 55)

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 4520000-9

CPV 45330000-9, 45232430-5,

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

1. Rozbudowa istniejącej SPC w miejscowości Wysoka Wieś w n/w zakresie:

 

a) technologia i instalacje sanitarne oraz przewody między obiektowe

 

b) instalacja elektryczna, agregat prądotwórczy SZR i automatyka

 

c) branża budowlana

 

2. Rozbudowa istniejącej SUW w miejscowości Pietrzwałd w n/w zakresie:

 

a) technologia i instalacje sanitarne oraz przewody między obiektowe

 

b) instalacje elektryczne i automatyka

 

c) branża budowlana

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia

- 30 września 2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)w wyznaczonym terminie.

 

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) w terminie do dnia 12 września 2008 roku do godz. 9.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do 12 września 2008 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dokumentacja Wysoka Wieś - plik spakowany 21,1 Mb

 

Dokumentacja Pietrzwałd - plik spakowany 31,3 Mb

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.08.2008, ostatnia aktualizacja: 18.09.2008, odsłon: 993


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11043011
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości