Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Ostróda, 5 sierpnia 2008

IGK-341/4/2008

 

dotyczy: przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:- wodociąg w m. Ostrowin, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki / dawne Staszkowo /, - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:- wodociąg w m. Ostrowin,- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki / dawne Staszkowo /, - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o.o. ul. Kopernika 8a, 14-100 Ostróda.

 

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o.o. ul. Kopernika 8a 14-100 Ostróda podczas oceny ofert otrzymała łącznie 300 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy:

 

- oferta nr 3: BUD-MONT Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 15, 10-456 Olsztyn - 267 punktów

 

- oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę ,,WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity - 198 punktów

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informuję, że postępowanie na zadanie ,, ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: - wodociąg w m. Ostrowin,

 

-rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki /dawne Staszkowo/ - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.” zostało unieważnione.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

IGK-341/4/2008                             10/07/2008

 

Wyjaśnienie do SIWZ

 

Informujemy, że w projekcie umowy w § 2 punkt 6 nastąpił błąd pisarski. Prawidłowa kwota nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych), a nie jak podano słownie dwieście tysięcy pięćset złotych.

 

 

 

Ostróda, 25 czerwca 2008

 

IGK-341/4/2008

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:- wodociąg w m. Ostrowin,- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki dawne Staszkowo /, - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ) przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

 

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

 

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

 

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

 

Odpowiedz: wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z art. 4 oraz 5 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

 

 

Pytanie 2: W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź: wykonawca zobowiązany będzie do oświadczenia na wyroby nie posiadające oznakowania zgodnego z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

 

- wodociąg w m. Ostrowin,

 

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki / dawne Staszkowo /

 

- kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 20.06.2008

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

 

Jan Brzozowski (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

 

Roman Szewczyk (089 646-32-81 wew. 55)

 

w sprawie treści SIWZ:

 

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45231300-8.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych zakresów:

 

a/ wodociąg w m. Ostrowin:

 

- sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L - 2.451 mb,

 

- sieć wodociągowa z rur PE fi 32 mm L - 60 mb / 3 szt.

 

b/ rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki / dawne Staszkowo /:

 

- przepompownia przydomowa ścieków - 1 szt.

 

- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 50 mm L - 62 mb,

 

- przyłącze kanalizacyjne z rur PCV fi 160 mm L - 8 mb / 1 szt.

 

- sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L - 523 mb,

 

- przyłącza wodociągowe z rur PE fi 32 - 63 mm L - 745 mb / 27 szt.

 

c/ kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie:

 

- przepompownia ścieków - 1 szt.

 

- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 63 mm L - 528 mb,

 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 200 mm L - 950 mb,

 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L - 318 mb,

 

- przyłącza kanalizacyjne z rur PCV fi 160 mm L - 58 mb / 7szt.

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia

 

- zadanie a)- 30 listopada 2008r.

 

- zadanie b), c), - 30 czerwca 2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 11 lipca 2008 roku do godz. 9.00.

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do 11 lipca 2008 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Przedmiary robót i mapki Kątno, Ostrowin, Stare Jabłonki

dokumenty spakowane w formacie *.zip. Wielkość pliku 23,3 MB

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.06.2008, ostatnia aktualizacja: 06.08.2008, odsłon: 988


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11043140
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości