Ostróda, 26 marca 2008r.

341/3/08

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zawiadamia, że przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż wagi samochodowej elektronicznej, marki PIVOTEX, typu SCALEX 1000/14-05-01/12, długość pomostu 12m, szerokość pomostu 3m, minimalny zakres ważenia 400 kg, max zakres ważenia 40.000 kg został rozstrzygnięty.

 

Wybrano ofertę Firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Pl. Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn.

 

Wyboru dokonano na podstawie kryterium: najwyższa cena.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

 

Ostróda, dnia 2008-03-04

 

 

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:

 

waga samochodowa elektroniczna, marki PIVOTEX, typu SCALEX 1000/14-05-01/12, długość pomostu 12m, szerokość pomostu 3m, minimalny zakres ważenia 400 kg, max zakres ważenia 40.000 kg.

 

1. Cena wywoławcza wynosi 20.000 zł netto + VAT = 24.400 zł brutto.

 

2. Przetarg przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

a) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg-waga” w terminie do dnia 19-03-2008r. do godz. 10,00 na adres biura Związku Gmin: 14-100 Ostróda, ul. Jana Pawła II 3, pok. 102, 103,

 

b) wpłacenie wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej brutto na konto Bank Millennium S.A. 13 1160 2202 0000 0000 6194 2539 z dopiskiem „Przetarg-waga”.

 

4. Oferta powinna zawierać:

 

- nazwę, adres, telefony oferenta,

 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców,

 

- zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON,

 

- dowód wpłaty wadium,

 

- ofertę cenową nie niższą od ceny wywoławczej ( tylko jedna oferta),

 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym wagi, że jej stan jest mu znany i nie wnosi do stanu żadnych zastrzeżeń,

 

- nr rachunku, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

 

- datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

 

5. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-03-2008r. o godz. 11,00 w biurze Związku Gmin: Ostróda, ul. Jana Pawła II 3, pok. 103.

 

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia wagi. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium oferenta, którego oferta została odrzucona zostanie mu zwrócona w terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

 

8. Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna.

 

9. Warunkiem wydania przedmiotu przetargu jest dokonanie zapłaty za wagę.

 

10. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 

11. Związek Gmin „Czyste Środowisko” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn najpóźniej siódmego dnia od dnia odbycia przetargu.

 

12. Informacji dotyczącej przedmiotu przetargu udziela biuro Związku Gmin: Ostróda, ul. Jana Pawła II 3, tel. 089-642-16-73

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: ZGCzŚ
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.03.2008, ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, odsłon: 1 123


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11048966
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości