Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 31/07                                        Ostróda, dn. 7 stycznia 2008r.

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 28 grudnia 2007r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 235/3 o pow. 0,4786 ha, położonej w obrębie w miejscowości Międzylesie.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 31943.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono sześć osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 112.000,oo-zł. /słownie: sto dwanaście tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 262.000,oo- zł. / słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Pan Adam Kowalski.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

               

 

Treść ogłoszenia

 

Nasz znak : RGP 72241 - 31 / 07                                        Ostróda  20 listopada 2007r.

               

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/, § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 92/07 z dnia 24 września 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nie zabudowanej oznaczonej Nr 253/3 o pow. 0,4786 ha, położonej w obrębie i miejscowości Międzylesie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczysta Nr 31943 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Obszar, na którym występuje działka przeznaczona do sprzedaży nosi cechy terenu budowlanego znajduje się w otoczeniu nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wyposażony jest w sieć energetyczną i wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną. Działka Nr235/3 położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Międzylesie posiadającej duże walory krajobrazowe, w odległości 3,5 km od centrum miasta Ostróda, w pobliżu Kanału Ostródzkiego łączącego jezioro Pauzeńskie i Szeląg Wielki. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej autobusowej.

 

Obecnie działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako rola klasy VI o pow. 0,4786 ha. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – gminnej. Nabywca wyżej opisanej nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością jej podłączenia do miejscowych sieci. Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą, która wynosi 112.000,00 zł. / słownie: sto dwanaście tysięcy złotych /.

 

Zgodnie z § 14 ust. 3 w/w rozporządzenia - postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: nie mniej niż 1.120,- zł. Ustalono, dla działki będącej przedmiotem przetargu, wadium w wysokości 10.000 zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych / płatne w terminie do dnia 21 grudnia 2007r.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2007r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 13.

                             

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 10.000 zł w terminie do dnia 21 grudnia 2007r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A. Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 (wpływ na konto do dnia 21 grudnia 2007r.) dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. z 2004r. Nr 162, poz. 1691/ do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości bądź wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Międzylesie.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.ugostroda24.pl w terminie od 22 listopada 2007r.

 

Informacje tel. 0-89 646 32 81 wew. 38 i 58.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.11.2007, ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, odsłon: 1 069


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11049008
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości