Ostróda, 2 grudnia 2008

IGK-341/12/2008                                                                                                                             

 

dotyczy: Dotyczy przetargu nieograniczonego: budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu

 

1. Działając na podstawie art.183 ust. 6 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmian.) informuję, że Zamawiający w skutek uznania protestu powtórzył czynność oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu .” została wybrana oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała łącznie 500 punktów.

 

3. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy otrzymując poniższą ilość punktów:

- oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 27 13-100 Nidzica- 484 punktów.

 

4. Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655.) Zamawiający wyklucza z postępowania Konsorcjum: INS-BUD Bartosz Zarębski ul. Zembrzuska 4 13-113 Janowo, Skład Budowlany EKO-HURT, Michał Dobrzeniecki ul. Sinkiewicza 4B 13-100 Nidzica. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez ww. konsorcjum na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 w/w ustawy. Zamawiający wymagał wykazania min. 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /pkt 6 ppkt 3 SIWZ/.

Z załączonych do oferty dokumentów nie wynika, że oferent spełnia ww. warunek. Wykazane roboty nie dotyczą robót na obiektach określonych jako przedmiot zamówienia kodem CPV 45212200-8. Mimo wezwania oferent nie potwierdził powyższego warunku.

Oferta podlega również odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po zapoznaniu się z treścią oferty, Zamawiający stwierdził, że w dołączonym do oferty kosztorysie ofertowym występują niezgodności treści z treścią przedmiaru robót i zawartym tam opisem:

- pozycja 9 kosztorysu ofertowego- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km - brak krotności 5 oznaczonej w przedmiarze.

- pozycja 228 kosztorysu ofertowego. Zmieniono podstawę wyceny- Izolacja rurociągów śr. 20mm otulinami Thermaflex Ultra M gr. 13mm (G)- podstawa wyceny KNR 0-34 tab. 0105-01. Zgodnie z przedmiarem winno być Izolacja rurociągów śr. 12-22mm otulinami Thermaflex Ultra M gr. 13mm (G)- podstawa wyceny KNR 0-34 tab. 0105-02.

- pozycja 263 kosztorysu ofertowego- zmieniono ilość jednostek- zgodnie z przedmiarem winno być 9, a w kosztorysie ofertowym jest 8.

 

5. W wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku z uznaniem wniesionego protestu działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655.) Zamawiający wyklucza z postępowania LB Sp z o.o. ul. Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn, jednocześnie działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 w/w ustawy Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 złożoną przez ww. firmę.

Zamawiający wymagał wykazania min. 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /pkt 6 ppkt 3 SIWZ/.

Podczas prowadzonego postępowania wyjaśniającego Zamawiający stwierdził, że oferent nie spełnia ww. warunku.

 

6. Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655.) Zamawiający wyklucza z postępowania Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o.

 ul. Świerkowa 3 87-300 Brodnica w związku z nie wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 odrzuca ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o. ul. Świerkowa 3 87-300 Brodnica.

 

Treść ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.09.2008

Istniejąca rozbudowywana tablica rozdzielcza „T6” RW-48 JP 44

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Durągu

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 09.09.2008

 

I. Zamawiający

Wójt Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

Marek Wydrzyński (089 646-32-81 wew. 43)

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

kod CPV 45212200-8

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12mx24m wraz zapleczem socjalnym zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia

- do 30 czerwca 2010r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7.Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) w terminie do dnia 30 września 2008 roku do godz. 9.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do 30 września 2008 do godziny 11.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

STWiOR, Przedmiary, Projekt Architektoniczno - Budowlany, Przekroje, Rzuty, Projekt Zagospodarowania Terenu

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.09.2008, ostatnia aktualizacja: 08.12.2008, odsłon: 1 155


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11048893
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości