Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

                                                                                                          Ostróda, 29 lipca 2008

 

IGK-341/3/2008

 

dotyczy: Przetarg na Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej w Tyrowie

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej w Tyrowie” została wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ,,ALLES ALL” Spółka z o.o.ul. Przemysłowa 8/4 14-100 Ostróda.

 

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ,,ALLES ALL” Spółka z o.o.ul. Przemysłowa 8/4 14-100 Ostróda podczas oceny ofert otrzymała łącznie 400 punktów.

 

Ponadto ważną ofertę w postępowaniu złożyła firma:

 

- oferta nr 2: ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH „NĄĆ” Nąć Roman, ul. Poprzeczna 13A, 10-282 Olsztyn- ilość punktów - 308.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia

 

Ostróda, 18 czerwca 2008

 

IGK-341/3/2008

 

w sprawie: postępowania przetargowego ,, Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej w Tyrowie”

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) poniżej przedstawiamy treść pytań do siwz wraz z odpowiedziami.

 

pytania do siwz:

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał konkretne znaki towarowe i posłużył się określeniem „lub równoważnie”, jednocześnie w specyfikacji zobowiązuje: „W przypadku przedstawienia w ofercie zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, w wycenie budowy należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień w terminie określonym w siwz”. Proszę o wskazanie sytuacji, w których wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zmiany projektu, czy dotyczy to każdej zmiany? Czy przedmiot zamówienia opisany jest w sposób zgodny z art. 29 ust 1 i 2 i art. 30 ust 1, 2, 3? Wykonawca działając zgodnie z art. 30 ust 5 chciałby wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego, jednakże poza nazwami konkretnych wyrobów nie zna wymagań istotnych dla zamawiającego.

 

Proszę o podanie konkretnych parametrów, które będą podstawą do oceniania równoważności. Parametry te powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby uniknąć sytuacji, w której oferta zostaje odrzucona np. ze względu na zaproponowanie odmiennego niż preferowany przez zamawiającego kotła, mimo iż parametry techniczne będą zgodne z siwz, a różnica wynikała będzie np. z wielkości urządzenia.

 

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający poprzez ofertę równoważną rozumie taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w siwz, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, czy też zdaniem zamawiającego równoważne są produkty, które w ocenie specjalistów z danej branży odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Czy zamawiający stosując zapis o poniesieniu kosztów zmiany projektu w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych stosuje zapis art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazujący Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?

 

odpowiedź:

Przedmiot zamówienia opisany jest zgodnie art. 29,30 i 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający przez ofertę równoważną rozumie taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w siwz, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zamawiający będzie miał wątpliwości czy zaproponowane przez oferenta rozwiązanie jest równoważne będzie on musiał udowodnić równoważność oferowanego produktu przedkładając np. określone świadectwa jakości.

 

Zamawiający umieszczając w siwz zapis o konieczności uwzględnienia kosztów wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń miał na myśli sytuację, w której zaproponowane przez oferenta urządzenie równoważne będzie wymagało np. przeprojektowania pomieszczenia, powiększenia bądź innych zmian, które generować będą dodatkowe koszty nie przewidziane w posiadanej przez zamawiającego dokumentacji.

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej w Tyrowie

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 10.06.2008

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, www.gminaostroda.pl, e-mail: , poniedziałek-piątek 7.30-15.30, tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

 

Jan Brzozowski (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

 

Marek Wydrzyński (089 646-32-81 wew. 43)

 

w sprawie treści SIWZ:

 

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45300000-0

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 

- instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia dla potrzeb kotłowni lokalnej w istniejącym budynku,

 

- wykonanie kotłowni na bazie wysokosprawnego kotła opalanego gazem,

 

- wykonanie instalacji ciepłej wody zasilanej z kotłowni

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - 29 sierpnia 2008

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)w wyznaczonym terminie.

 

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ) w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku do godz. 12.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pokój nr 10, I piętro, sekretariat, do 01 lipca 2008 do godziny 10.00.

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Załączniki

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opisy techniczne  

 

Przedmiar robót elektryczne  

 

Przedmiar robót sanitarne  

 

Specyfikacja techniczna projekt instalacji gazu

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.06.2008, ostatnia aktualizacja: 29.07.2008, odsłon: 833


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11043027
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości