Informacja o rozstrzygniętym przetargu 

 

Ostróda, 15 września 2008

IGK-341/8/2008

 

dotyczy: przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:- wodociąg w m. Ostrowin, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki / dawne Staszkowo /, - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:- wodociąg w m. Ostrowin,- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki / dawne Staszkowo /, - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.” została wybrana oferta nr 3 złożona przez Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno.

 

Oferta złożona przez Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno podczas oceny ofert otrzymała łącznie 500 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy otrzymując poniższą ilość punktów:

 

- oferta nr 1: BUD-MONT Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 15, 10-456 Olsztyn - 408 punktów

 

- oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz- 414,70 punktów

 

- oferta nr 4: DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad, ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg- 193,95 punktów

 

- oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa ,,PRIB” Sp. z o.o. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn- 288,30 punktów

 

- oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Kopernika 8a, 14-100 Ostróda- 472,60 punktów 

 

Treść ogłoszenia

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Ostróda, 4 września 2008r.

 

dotyczy: przetargu na „budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wodociąg w m. Ostrowin; rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Stare Jabłonki; kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie”.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ) udzielamy odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie:

W nawiązaniu do SIWZ na w/w zadanie zwracam się o uzupełnienie na stronie internetowej dokumentacji przetargowej o opis techniczny, profile sieci itp. oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

 

Odpowiedź:

Do dokumentacji projektowej na stronie internetowej zamawiającego dołączono brakujące dokumenty.

 

Pytanie:

Ponadto w załączonych przedmiarach robót brak jest zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków. Czy te roboty wchodzą w zakres przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji.

 

Odpowiedź:

Zasilenie energią elektryczną przepompowni ścieków P-1 w m. Żurejny nie wchodzi w zakres przetargu. Natomiast zasilanie przepompowni przydomowej ścieków w m. Stare Jabłonki jest w przedmiarach i występuje jako zasilenie zalicznikowe.

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

 

   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

   - wodociąg w m. Ostrowin,

   - rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki     / dawne Staszkowo /

   - kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie.

 

 

- data publikacji  ogłoszenia w BZP: 18.08.2008

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski   (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

Roman Szewczyk (089 646-32-81 wew. 55)

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45231300-8.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych zakresów:

 

 a/ wodociąg w m. Ostrowin:

    - sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L - 2.451 mb,

    - sieć wodociągowa z rur PE fi 32 mm L -  60 mb / 3 szt.

 

 b/ rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki             

    / dawne Staszkowo /:

    - przepompownia przydomowa ścieków - 1 szt.

    - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 50 mm L - 62 mb,

    - przyłącze kanalizacyjne z rur PCV fi 160 mm L - 8 mb / 1 szt. 

    - sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L - 523 mb,

    - przyłącza wodociągowe z rur PE fi 32 - 63 mm L - 745 mb / 27 szt.

 c/ kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie:

    - przepompownia ścieków - 1 szt.

    - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 63 mm L - 528 mb,

    - sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 200 mm L - 950 mb,

    - sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L - 318 mb,

    - przyłącza kanalizacyjne z rur PCV fi 160 mm L - 58 mb / 7szt.

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia

 - 30 czerwca 2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1.     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

5.     Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy  złotych)w wyznaczonym terminie.

6.     Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7.     Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres)  przynajmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia.

8.     Udzielą minimum  5 - cio letniej gwarancji na  roboty objęte zamówieniem.

9.     Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy  złotych ) w terminie do dnia 08 września 2008 roku 

do godz. 12.00

 

X. Miejsce oraz termin składania  ofert w siedzibie zamawiającego

 

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

 do 09 września 2008 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Przedmiary robót i mapki Kątno, Ostrowin, Stare Jabłonki

dokumenty spakowane w formacie *.zip. Wielkość pliku 23,3 MB

 

Projekt budowlano - wykonawczy Ostrowin, Szczegółowa specyfikacja techniczna Ostrowin, Projekt budowlano - wykonawczy Stare Jabłonki, Szczegółowa specyfikacja techniczna Stare Jabłonki, Projekt budowlano - wykonawczy Żurejny, Kątno, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Żurejny, Kątno, Kolektory

dokumenty spakowane w formacie *.zip. Wielkość pliku 3,41 MB

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.08.2008, ostatnia aktualizacja: 15.09.2008, odsłon: 994


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11041429
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości