Informacja dot. rozstrzygnięcia przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 64/08       

Ostróda, 22 września 2008r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 12 września 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położony na działce Nr 671 o pow. 0,3184 ha, w obrębie w miejscowości Samborowo przy ul. Miłej 1.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 29921.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 40 000,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 64 400,oo zł /słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Sosnowskiego Michała.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 22 września do 30 września 2008r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 65/08       

Ostróda, 22 września 2008r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 12 września 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położony na działce Nr 671 o pow. 0,3184 ha, w obrębie w miejscowości Samborowo przy ul. Miłej 1.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 29921.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46 000,oo zł /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 46 500,oo zł /słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Piotr Maczuga.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 22 września do 30 września 2008r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241-64/08                                       Ostróda, 01 sierpnia 2008 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 31/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonych na działce Nr 671 o pow. 0,3184 ha, w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Miłej 1.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW 29921 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII /306/ 98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele mieszkaniowe. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej-gminnej o nawierzchni utwardzonej.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Miłej 1 umiejscowiony na obrzeżu wsi Samborowo, wybudowany w latach 70-tych w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach kryty eternitem, stolarka okienna -drewniane. Przyłączony do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz do istniejącej sieci energii elektrycznej i telekomunikacyjnej. Ogrzewanie indywidualne odrębne dla lokali, przebudowę sieci wewnętrznej elektrycznej i dostosowanie do zmiany sposobu użytkowania nabywcy wykonają na koszt własny w ramach adaptacji nabywanego lokalu, zgodnie z wykonaną w kwietniu 2007r. dokumentacją projektową - znajdującą się w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego są:

 

1. lokal mieszkalny Nr 1 zbywany na odrębną własność (na parterze) po adaptacji składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. uż. 45,96 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem - 2 piwnice / nr 3 i 5/ o pow. łącznej 14.75 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. uż 11,39 m2 /oznaczone na wyrysie nr 1/ - stanowiący udział 195/1000 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie. Cena udziału 195/1000 będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 40.000,00 zł i stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

2. lokal mieszkalny Nr 4 zbywany na odrębna własność (na piętrze ) po adaptacji składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki ,przedpokoju o łącznej pow. uż. 58,37 m2, wraz z przynależnym pomieszczeniem- piwnicą nr 4 o pow. 14,50m2 i pomieszczeniem - garaż o pow. uż.16,42 m2 /oznaczone na wyrysie nr 3/ - stanowiący udział 241 /1000 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie . Cena udziału 241/1000 będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 46.000,00 zł i stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Zgodnie z § 14 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.:

 

- dla udziału 195/1000 (lokal Nr 1) - wynosi nie mniej niż 400,00 zł.

 

- dla udziału 241/1000 (lokal Nr 4) - wynosi nie mniej niż 460,00 zł.

 

Ustalono wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) odrębnie dla każdego z lokali. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,- zł odrębnie dla wybranej nieruchomości, z określeniem numeru lokalu w terminie do dnia 8 września 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub wpływ do dnia 8 września 2008 r. na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006  – dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 

Przetargi odbędą się dnia 12 września 2008r. w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 pokój nr 10 /sala przy gabinecie Wójta/.

 

- dla udziału 195/1000 o godz. 9oo

 

- dla udziału 241/1000 o godz. 10oo.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U Nr 9, poz. 59 z późn.zm/ do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości bądź wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo.

 

Oględziny w/w lokali odbędą się dnia 29 sierpnia br. godz. 1500 - Samborowo ul. Miła 1.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl , w terminie od 7 sierpnia 2008 r. do 8 września 2008 r. oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 7 sierpnia 2008r.

 

Informacje tel. 0-89  646 32 81 wew. 38 i 58.

 

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.08.2008, ostatnia aktualizacja: 22.09.2008, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11042979
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości