Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Nasz znak: RGP 72241- 8/08                                          Ostróda dnia 11 lipca 2008r.

 

Informacja

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 7 lipca 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/4 o pow. 0,1876 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 o ogólnej powierzchni 0,0772 ha, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak.

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34 300, Nr 34 301.

 

      3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 37 500,oo zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 47 000,oo zł.

 

      5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono małż; Teresę i Kazimierza Węgrzynowskich

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Nasz znak: RGP 72241-7 /08                                         Ostróda  26 maja 2008 r.

               

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm /, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz .U. Nr 207 poz. 2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 82/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie i miejscowości Szyldak oznaczonej Nr 41/4 o pow. 0,1876 ha, wraz z jednoczesną sprzedażą 1/4 udziału w działce Nr 41/5 o ogólnej pow. 0,0722ha stanowiącej drogę wewnętrzną, dojazdową między innymi do wyżej opisanej działki. Działki w/w stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z KW 34301 - dz. 41/5, KW 34 300- dz. Nr 41/4. Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Działka Nr 41/4 zlokalizowana jest w centrum zabudowy wsi Szyldak z dojazdem od ul. Szkolnej siecią dróg gminnych do drogi wewnętrznej przeznaczonej do jej obsługi. Posiada dostępność do urządzeń infrastruktury komunalnej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej. Według katastru nieruchomości teren obejmujący nieruchomość sklasyfikowany jest - rola kl. V.

 

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone przetarg; dnia 7 stycznia 2008 r. i dnia 22 kwietnia 2008 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości następuje poprzez jednoczesną licytację za cenę wywoławczą stanowiącą sumę: ceny wywoławczej działki nr 41/4 plus cena wywoławcza dla 1/4 udziału w działce Nr 41/5 /droga/. Łączna cena wywoławcza do III przetargu wynosi 37.500,oo zł / słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych/ w tym:

 

- cena działki Nr 41/4 o pow. 0,1876 ha - wynosi 34.000,- zł,

 

- cena udziału 1/4 w działce Nr 41/5 /droga / - wynosi 3.500,- zł,

 

Zgodnie z § 14 ust. 3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: nie mniej niż 380,- zł / łącznie dla działki budowlanej i 1/4 udziału w drodze/. Ustalono dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu-wadium w wysokości 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) - płatne w terminie do dnia 1 lipca 2008 r.

               

Przetarg odbędzie się dnia 7 lipca 2008 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Ostródzie Mickiewicza 24, pok. 10 /sala przy gabinecie Wójta/.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,- zł w terminie do dnia 1 lipca 2008 r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 (wpływ na konto do dnia 1.07. 2008 r.) – dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. W przypadku wspólności ustawowej, na udział w przetargu wymagana jest pisemna zgoda małżonka, nie biorącego udziału w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

 Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1691/ do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości bądź wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w miejscowości Szyldak.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 30 maja do 1 lipca 2008 r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58.

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.05.2008, ostatnia aktualizacja: 15.07.2008, odsłon: 857


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11044091
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości