Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 49/08                                                       Ostróda 29 września 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 19 września 2008r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/23 o pow. 0,1404 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26.000,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 32.500,oo zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Lipka Mariusz i Katarzyna. 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 49/08                                                       Ostróda 29 września 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 19 września 2008r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/25 o pow. 0,1356 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 25.000,oo zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 35.500,oo zł /słownie: trzydzieści pięć tysiące pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Drozd Beata.

 

 

Treść ogłoszenia

 

Nasz znak: RGP 72241- 49 /08                                                 Ostróda 07 sierpnia   2008 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm /, § 6 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/, uchwały Nr VII/ 29/ 03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych nie zabudowanych nieruchomosci gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/ 209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 lutego 1997 r. /Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 12, poz. 146/ niżej opisane działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej, łączącej się z drogą krajową nr 16, w odległości ok. 10 km od miasta Ostróda, występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - osiedle. Posiadają regularny prostokątny kształt na terenie płaskim, w katastrze nieruchomości obszar obejmujący działki sklasyfikowany jest jako rola klasy V. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, w bliskim sąsiedztwie działek występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Miejscowość Samborowo wyposażona jest w dobrym stopniu w infrastrukturę handlowo-usługową i sieć komunikacji PKS i PKP. Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg I dla przedmiotowych działek budowlanych przeprowadzony dnia 20 czerwca 2008 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg II przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

 

•Nr  676/23  o pow. 0,1404 ha, cena wywoławcza 26.000,- zł, wadium 3.000,- zł,

•Nr  676/25  o pow. 0,1356 ha, cena wywoławcza 25.000,- zł, wadium 3.000,- zł

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 19 września 2008 r.  w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok.10 / sala przy gabinecie Wójta/.

 

 - działka Nr 676/23 - o godz. 9 00

 - działka Nr 676/ 25 - o godz. 10 00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,- zł odrębnie dla wybranej działki z określeniem numeru działki - w terminie do dnia 12 września 2008 r. w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub wpływ do dnia 12 września 2008 r. na konto Gminy :Bank Pocztowy S.A Nr konta  91 1320 1104 3132 5961 2000 0006  - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm./ do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości bądź wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez  drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo.

 

Wskazanie granic działek odbędzie się dnia 03 września 2008 r. o godz 1500 w miejscu ich położenia w Samborowie przy ul. Spółdzielczej.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 11 sierpnia do dnia 12 września 2008 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38.

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.08.2008, ostatnia aktualizacja: 29.09.2008, odsłon: 1 136


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12067469
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości