IGK-341/4/07

Ostróda, 2007-03-28

 

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Montażowe

„PRIM” HANDEL Maciej Sarnecki

14-100 Ostróda, ul. 21 Stycznia 5/8

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. z póź. zm. / informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ”Sieć wodociągowa / przyłącze / w m. Brzydowo” zostało rozstrzygnięte.

 

Ofertę złożoną przez firmę:

- Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Montażowe „PRIM” HANDEL, Maciej Sarnecki 14-100 Ostróda, ul. 21 Stycznia 5/8, uznano za spełniającą wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i za cenę brutto 24.449,51 zł / słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć 51/100 brutto / wybrano do realizacji zamówienia.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro

 

 

Wójt Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel./fax 089 6462945 www.gminaostroda.pl, , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Sieć wodociągowa / przyłącze / w m. Brzydowo”. Kod w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ): 452331300-8

 

Szczegółowy opis zamówienia został ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

- 30 dni od daty przekazania placu budowy, nie później niż do 31-05-2007 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl lub w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

- Jan Brzozowski tel. / 089 / 6463281 wew. 56, pok. Nr 1,

 

- Roman Szewczyk tel. / 089/6463281 wew. 55, pok. Nr 2.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10 / sekretariat / do dnia 07-03-2007 roku do godz. 9.30.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07-03-2007 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 - sala konferencyjna.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm. / oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ /

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena - 100 %

 

Wadium: 1.000,00 PLN

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólna specyfikacja

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Plan sytuacyjny

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Arturu Jabłonka

 

data publikacji: 13.02.2007, ostatnia aktualizacja: 16.04.2007, odsłon: 949


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302337
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości