341/3/07

 

Ostróda, 18.06.2007 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko””.

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z pózn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu na zadanie Nr I wybrano ofertę firmy JFC Polska Sp. z o.o. Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, która spełnia ustalone przez zamawiającego warunki i jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów.

Jednocześnie informuję, że postępowania na zadania II, III, IV i V zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt1 w/w ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Treść przetargu wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ

 

 

Ostróda, 11 maja 2007

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

341/2/07 według rozdzielnika

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

 

Uzupełnienie do pytania Nr 6

Pytanie 6

 

Czy zamawiający dopuszcza pojemniki o podstawie prostokątnej z zaokrąglonymi bokami ściany przedniej i tylnej?

 

Odpowiedź:

 

Po wnikliwej analizie pytania oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część II pkt. 1.3 dotyczących zadania nr 1 Zamawiający dopuszcza kształt podstawy pojemnika opisanej na kwadracie lub prostokącie z zaokrąglonymi bokami przednimi i tylnymi.

Odpowiedź z dnia 2 maja 2006 r. należy uznać za nieaktualną.

 

 

 

 

Ostróda, 2 maja 2007

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

 

341/2/07 według rozdzielnika

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

 

Pytanie 7

 

Czy innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności może być promesa polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia w wysokości min. składanej ofert? Czy wysokość tego ubezpieczenia powinna odpowiadać wartość brutto czy netto składanej oferty?

 

Odpowiedź:

 

Zapis punktu 10C.2 SIWZ dopuszcza na potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, złożenie innego dokumentu niż polisa. Wysokość ubezpieczenia powinna odpowiadać min. wartości brutto składanej oferty.

 

Pytanie 8

 

Czy posiadane środki lub zdolność kredytowa Wykonawcy na kwotę, co najmniej w wysokości składanej ofert powinny odpowiadać wysokość brutto czy netto złożonej oferty?

 

Odpowiedź:

 

Posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy powinny odpowiadać min. wartości brutto składanej oferty.

 

Ostróda, 2 maja 2007

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

 

341/2/07 według rozdzielnika

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

 

W odpowiedzi wyjaśniam:

 

Pytanie 6

 

Czy zamawiający dopuszcza pojemniki o podstawie prostokątnej z zaokrąglonymi bokami ściany przedniej i tylnej?

 

Odpowiedź:

 

Kształt podstawy zgodny z SIWZ. Podstawa prostokątna lub kwadratowa bez zaokrągleń.

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

Ostróda, 18 kwietnia 2007

341/2/07  według rozdzielnika

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ na "Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

 

W odpowiedzi wyjaśniam:

 

Pytanie 1

Czy termin dostawy pojemników może być około 120 dni?

 

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia został określony do 10 września 2007 r. zgodnie z treścią ogłoszenia. W pkt. 6 SIWZ wkradł się błąd pisarski. Winno być jak w treści ogłoszenia.

 

Pytanie 2

 

Czy możliwa jest dostawa w transzach?

 

Odpowiedź

 

Punkt 6 SIWZ dopuszcza dostawy częściowe.

 

Pytanie 3

 

Czy podane 10 cm to maksymalna wysokość dla jednej litery w pionie dla opisu surowca?

 

Odpowiedź

 

Zamawiający jednoznacznie określił wysokość liter na 10 cm. Dopuszcza się napisy w pionie lub poziomie w dwóch wierszach.

 

Pytanie 4

 

Czy dopuszczalny jest również kolor biały liter w napisach?

 

Odpowiedź

 

Nie dopuszcza się koloru innego niż określonego w SIWZ.

 

Pytanie 5

 

Czy dopuszcza się inne wysokości liter w grafice dodatkowej w nazwie "Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko"?

 

Odpowiedź:

 

Wysokość liter zgodnie z SIWZ. Dopuszcza się ten napis w kilku wierszach.

 

 

Dostawa kontenerów oraz pojemników dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

 

Pełny tekst ogłoszenia na dostawę kontenerów oraz pojemników dla Zwiazku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

 

SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kontenerów oraz pojemników dla Zwiazku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

 

Sporządził/a: Leszek Rochowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.04.2007, ostatnia aktualizacja: 18.06.2007, odsłon: 1 385


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302277
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości