RLP-341/1/2007

 

dotyczy: Przetarg na ,,Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie” została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,DROMO” Sp. z o.o. uzyskała podczas oceny ofert łącznie 400 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy:

 

- oferta nr 1- SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Gdańsku, ul. Budowlanych 1, 80-298 Gdańsk- ilość punktów - 306, 64

 

- oferta nr 2- COMTRANS Sp.z.o.o. ul. Sprzętowa 6, 10-310 Olsztyn - ilość punktów - 390,76

 

- oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa ,,PRIB” Spółka z.o.o. ul. Cementowa 3, 10-534 Olsztyn- ilość punktów - 362,2

 

- oferta nr 4 - ,,CEZAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne, Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda- ilość punktów - 332.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sprostowanie

 

Dotyczy ogłoszenia przetargu na „Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie“.

 

W związku z zaistniałą pomyłką pisarską w przedmiarze robót drogowych w poz. 14 do wyliczeń proszę przyjmować ilość "humusowania z obsianiem skarp wykopów i nasypów" tak jak w poz. 2 przedmiaru tj. 799,0 m2 zamiast 32076.200 m2.

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ

 

Ostróda, dnia 4.07.2007

 

RLP 341/1/2007

 

 

Dotyczy: ,,Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie”

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

pytanie 1: Zamawiający wymaga podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących ukazanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Proszę o podanie nr Biuletynu ZP, pozycji i w którym dniu ukazało się ogłoszenie nt niniejszego zamówienia.

 

odpowiedź: Ogłoszenie ukazało się 14.06.2007., numer ogłoszenia 101350-2007. Jednocześnie przypominamy, że po 11 czerwca wyszukiwanie ogłoszeń publikowanych w BZP odbywa się przez portal internetowy www.portal.uzp.gov.pl

 

pytanie 2: W związku z ogłoszonym przetargiem na ,, ,,Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie” proszę o podanie stawki podatku vat jaki należy uwzględnić przy obliczaniu ceny ofertowej.

 

odpowiedź: obowiązująca stawka podatku vat - 22%

 

pytanie 3: W poz. 4 i 5 (regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych) książki przedmiarów ,,Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z podbudową” występuje jednostka miary szt. Zgodnie z podstawą wyceny KNNR 6 1305-02 jednostką miary dla tego katalogu jest m3. Czy dopuszcza się zmianę podstaw wycen w celu prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego a jeżeli nie to prosimy o podanie rozwiązania zaistniałego problemu.

 

odpowiedź: Dla poz. 4 należy zastosować podstawę wyceny KNR 2-31 1406-03 ,,Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych”. Dla poz.5 należy zastosować podstawę wyceny KNR 2-31 1406-04 ,,Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych”

 

pytanie 4: Jaką podsypkę oraz jaką podstawę wyceny należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

 

odpowiedź: Dla poz. 13 należy za podstawę wyceny przyjąć katalog KNNR 6 0502-03 i zastosować podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4cm.

 

pytanie 5: Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dodatkową pozycję KNR 2-31 0402-04 ,,Ławy betonowe z oporem pod krawężnik” w ilości (0,0575-0,0208)x 1.745,00=64,04m3.

 

odpowiedź: Tak. Należy uwzględnić dodatkową pozycję wyceny KNR 2-31 0402-04 ,,Ława pod krawężnik betonowa z oporem” w ilości 64,04m3.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) w odpowiedzi na pytania:

 

pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w pkt. 2 SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie a w/w obiekcie równoważnych materiałów natomiast pkt 10 SIWZ ppkt 7 stanowi tego zaprzeczenie.

 

pytanie7: W załączniku 2 ,,Zestawienie wartości robót” istnieje pozycja ,,Razem poz. 1-6” prosimy o wyjaśnienie jaką poz. nr 6 należy zsumować do wartości całego zadania.

 

modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z zaistniałymi błędami pisarskimi:

 

1). W punkcie 10 ppkt 7 SIWZ , wykreśla się słowo sformułowanie ,, i materiałowych”. Punkt 10 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

 

,, Nie dopuszcza się na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych w stosunku do dokumentacji projektowej oraz zaniżania ceny oferty. Stwierdzone fakty stanowić będą podstawę odrzucenia oferty”

 

2).W załączniku nr 2 ,,Zestawienie wartości robót” zmienia się wyliczenie pozycji ,,1-6” na ,,1-5”

 

3)ponadto w pkt 10 ppkt 8 w informacji dotyczącej kosztów pośrednich dodaje się do sformułowania ,,dokumentację geodezyjną” słowo ,,powykonawczą”

Pkt 10 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

,,Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ramach kosztów pośrednich miedzy innymi następujące elementy:

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egzemplarzu, geodezyjne wytyczenie i dokumentację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót organ.”

 

 

Ogłoszenie

 

„Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie“.

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 14.06.2007

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Jan Brzozowski, Zbigniew Tomczyk telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 56, -J. Brzozowski. wew. 43 -Z.Tomczyk), fax (089) 646-29-45.

- w sprawie treści SIWZ: Magdalena Wajdyk telefon kontaktowy (089 646 32 81 wew. 37),

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

KOD CPV 45233120-6

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, polegających na:

 

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - pow. 4.999m2

- wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV -dług. 774 mb

- wykonaniu separatorów koalescencyjnych - szt. 2

- wykonaniu systemu komór drenażowych - szt. 1

- przebudowie sieci gazowej - dług. 468,00 mb

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W przypadku przedstawienia w ofercie zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w wycenie budowy należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień w terminie określonym w SIWZ.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz dokonaną wizją lokalną.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - 31 lipca 2008

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 30 000 zł w terminie wskazanym w SIWZ. pkt 9

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

6. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat tj. w latach 2002 - 2006 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

8. Udzielą minimum 3 letniej gwarancji na wszystkie roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) w terminie do dnia 16 lipca 2007 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do dnia 16 lipca 2007, godz. 10.00

otwarcie ofert nastąpi 16 lipca 2007r. o godz. 10.30, I piętro sala konferencyjna

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacja Techniaczna

 

Opis techniczny do projektu budowy ulicy Polnej w Kajkowie k. Ostródy

 

Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, budowa ulicy Polnej Kajkowo k/Ostródy.

 

Opis techniczny do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej - budowa ulicy Polnej w Kajkowie k/Ostródy.

 

Przedmiar Robót - Przebudowa gazociągu

 

Przedmiar Robót - Budowa kanalizacji deszczowej

 

Przedmiar Robót - Roboty drogowe

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.06.2007, ostatnia aktualizacja: 01.08.2007, odsłon: 1 093


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302018
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości