Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Ostróda, 6 marzec 2008

IGK-341/2/2007

 

dotyczy: Przetarg na ,,Wymiana stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Wymiana stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie” została wybrana oferta nr 1 złożona przez Zakład Stolarki Budowlanej ,,Sosnowicz” s.c. Ryszard, Jolanta, Jakub Sosnowicz, ul. Lubelska 37d 10-408 Olsztyn. Oferta złożona przez Zakład Stolarki Budowlanej ,,Sosnowicz” s.c. Ryszard, Jolanta, Jakub Sosnowicz, ul. Lubelska 37d, 10-408 Olsztyn uzyskała podczas oceny ofert łącznie 400 punktów.

 

Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy:

 

-               oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane, ,,AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23b, 87-100 Toruń - liczba punktów 256,

 

-               oferta nr 3 złożona przez: ,,HYDROTEST” mgr inż. Włodzimierz Głuszek, Niestachów nr 113 k/Kielc, 26-021 Daleszyce - liczba punktów 236,

 

-               oferta na 4 złożona przez: Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin - liczba punktów 352,

 

-               oferta nr 5 złożona przez: Bracia Nowaccy S.C. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań - liczba punktów - 264,

 

-               oferta na 6 złożona przez: ,,Okna - Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk, os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa - liczba punktów 388. 

 

z up. Wójta Gminy Ostróda

Andrzej Pęziński

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Ostróda, dnia 27.02.2008

 

 

IGK- 341/2/2008

 

Dotyczy: ,,Wymiana stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie”

 

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 120 okien skrzynkowych natomiast zestawienie stolarki okiennej obejmuje większą ilość. Proszę o wskazanie typów okien wraz z ilościami będącymi przedmiotem zamówienia.

 

Odpowiedź.

Przedmiot i zakres zamówienia określony jest w Części II Rozdział 1 punkt 1,2 Przedmiot i zakres robót STWiOR oraz na rysunkach nr 14 i 15 Zestawienie stolarki okiennej.

 

Pytanie 2.

Zamawiający w przedmiarze robót podaje, iż nowe okna mają być zespolone, natomiast w załączonych rysunkach do SIWZ wynika, że mają to być okna krosnowe i skrzynkowe. Jaki typ okien jest przedmiotem zamówienia

 

Pytanie 3.

Z jakiego materiału maja być wykonane nowe okna, czy mają być wykonane z drzewa klejonego (np. sosna klejona z trzech warstw na mikrowczepy)?

 

Pytanie 4.

Jaki rodzaj okuć należy zastosować (klamki, zawiasy itd...)?

 

Pytanie 5.

Jaki rodzaj szyb? Czy mają to być szyby zespolone (proszę o podanie budowy np. 4/16/4)? Jakiej grubości mają być szyby (dotyczy skrzydeł zewnętrznych i wewnętrznych okien skrzynkowych)? Wskazane byłoby przesłanie przekroju budowy okna.

 

Odpowiedź.

Odpowiedź na pytania nr 2,3,4,5 zawarta jest w Części II Rozdział 2 punkt 2.2. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia STWiOR.

 

Pytanie 6.

Na schematach okien znajduje się informacja że wyszczególnione okna mają posiadać folie o podwyższonej wytrzymałości. Jaką klasę mają spełniać powyższe folie?

 

Odpowiedź.

Należy zastosować szyby klasy P2.

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Wymiana stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 12.02.2008

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

Marek Wydrzyński (089 646-32-81 wew. 43)

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV - 45421000-4

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 120 sztuk drewnianych okien skrzynkowych wraz z drewnianymi parapetami z zachowaniem dotychczasowego podziału i kształtu ze względu na zabytkowych charakter obiektu zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W przypadku przedstawienia w ofercie zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w wycenie budowy należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień w terminie określonym w SIWZ.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz dokonaną wizją lokalną.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - 30 kwietnia 2008

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)w terminie wskazanym w SIWZ. pkt 7

 

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

6. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 2 robót, na obiektach zabytkowych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 3 marca 2008 roku do godz. 12.00

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

 do 4 marca 2008 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót + Książka przedmiarów

 

  

Opis i Rysunki

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk, Jan Brzozows
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.02.2008, ostatnia aktualizacja: 06.03.2008, odsłon: 965


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11044174
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości