Ostróda, 7 listopada 2007

 

IGK-341/3/2007

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,,Modernizację drogi gminnej i budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark-I etap”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Modernizacja drogi gminnej i budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark-I etap” została wybrana oferta nr 3 złożona przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno. Oferta złożona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25 13-220 Rybno uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy:

 

- oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Spółka z o.o. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn- ilość punktów 317,1

 

- oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o.o. ul. Kopernika 8, 14-100 Ostróda - ilość punktów - 443,55

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Dodano pytania i odpowiedzi

 

Ostróda, dnia 18.10.2007

IGK- 341/3/2007

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,,Modernizację drogi gminnej i budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark”.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie1:

Pytanie odnośnie różnic między długościami kanalizacji deszczowej o poszczególnych średnicach oraz ilości studzienek DN 400/500/1000/1200. Różnice te zachodzą między danymi ilościowymi i zakresem robót zawartymi w przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej SST -04 ,,Kanalizacja deszczowa” oraz według planu sytuacyjnego.

 

Materiał

SST 04

Przedmiar

Plan sytuacyjny

Rura PE DN 160mm

111(mb)

20(mb)

0(mb)

Rura PE DN 200mm

270(mb)

0(mb)

30(mb)

Rura PE DN 250mm

160(mb)

160(mb)

0(mb)

Rura PE DN 338mm

466(mb)

66(mb)

60(mb)

Rura PE DN 400mm

494(mb)

494(mb)

491(mb)

Rura PE DN 450mm

553(mb)

553(mb)

552(mb)

Studzienki łącznie

79(szt)

34(szt)

32 (szt)

 

Proszę o wskazanie, które ilości są właściwe i które należy przyjąć do wyceny robót objętych niniejszym przetargiem. ?

 

odpowiedź: Do wyceny robót należy przyjąć dane określone w planie sytuacyjnym.

 

Pytanie 2:

Prosimy o określenie na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, jaka część zadania jest związana z obsługą budownictwa mieszkaniowego.

 

odpowiedź: w związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia części zadania związanego z obsługa budownictwa mieszkaniowego do całości zadania należy przyjąć stawkę podatku 22%.

 

 

Dodano pytania i odpowiedzi

 

IGK-341/3/2007                                                                                

                                                                             

dotyczy: Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Miejscowości Lidzbark.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy w ramach ww. zadania występują roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą a jeżeli tak to w jakim procencie. Powyższa informacja ma służyć ustaleniu wysokości podatku VAT stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. od podatku od towarów i usług.

 

Odpowiedź: należy przyjąć 22% VAT.

 

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zaprasza do składania ofert na zadanie „Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark-etap I“.

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 1 października 2007

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Jan Brzozowski, Zbigniew Tomczyk telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 56, -J. Brzozowski. wew. 43 -Z.Tomczyk), fax (089) 646-29-45.

 

- w sprawie treści SIWZ: Magdalena Wajdyk telefon kontaktowy (089 646 32 81 wew. 37),

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

KOD CPV 45231300

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej od wylotu do D25-D41

wraz z podłączeniem studni chłonnych do D41 zgodnie z posiadaną dokumentacją, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

Zakres rzeczowy:

 

Kanalizacja deszczowa z rur kanalizacyjnych PE dwuściennych

 

- rurociąg Ø 160 mm L= 20,0 m

 

- rurociąg Ø 250 mm L= 160,0 m

 

- rurociąg Ø 338 mm L= 66,0 m

 

- rurociąg Ø 400 mm L= 494,0 m

 

- rurociąg Ø 450 mm L= 553,0 m

 

- studnie z tworzyw sztucznych Ø 400 mm, głębokość do 2,0m - 3 kpl.

 

- studnie z tworzyw sztucznych Ø 1000 mm, głębokość do 2,0m - 14 kpl

 

- studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm, o średniej głębokości do 2,0m - 13 kpl

 

- wpusty betonowe Ø 500 mm - 4 kpl

 

- osadnik wirowy V2B1-3 , Ø 1200 mm z wkładem lamelowym - 1,0 kpl

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W przypadku przedstawienia w ofercie zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w wycenie budowy należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień w terminie określonym w SIWZ.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz dokonaną wizją lokalną.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - 30 czerwca 2008

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 10 000 zł w terminie wskazanym w SIWZ. pkt 7.

 

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

6. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

8. Udzielą minimum 5 letniej gwarancji na wszystkie roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 23 października 2007 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do dnia 24 października 2007, godz. 10.00

otwarcie ofert nastąpi 24 października 2007r. o godz. 10.30, I piętro sala konferencyjna

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiar Robót do Wyceny 

 

Przedmiar Robót 

 

Mapa Sytuacyjna  

 

Specyfikacje Techniczne 

 

Specyfikacja Techniczna 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Budowa Kanalizacji Deszczowej 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty Przygotowawcze 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty Ziemne

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.10.2007, ostatnia aktualizacja: 07.11.2007, odsłon: 1 070


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302237
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości