Ostróda, 20 listopada 2007

 

IGK-341/4/2007

 

dotyczy: ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa” została wybrana oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane ,,RO-MAL” Roman Malinowski ul. Łąkowa 17, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane ,,RO-MAL” Roman Malinowski ul. Łąkowa 17, 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy:

 

-oferta nr 1: ELTOR Spółka Akcyjna Trakt św. Wojciecha 223/225 80-017 Gdańsk- ilość punktów łącznie 446,6

 

- oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa ,,PRIB” Spółka z o.o. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn - ilość punktów 394,95

 

- oferta nr 3: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno-ilość punktów łącznie 494,2

 

- oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Kopernika 8a, 14-100 Ostróda- ilość punktów łącznie 382,25

 

- oferta nr 5: DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad, ul. Dolna 12,  82-300 Elbląg -ilość punktów łącznie 292,35

 

 

 

 14.11.2007

IGK-341/4/2007

 

dotyczy: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy w ramach ww. zadania występują roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą a jeżeli tak to w jakim procencie. Powyższa informacja ma służyć ustaleniu wysokości podatku VAT stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. od podatku od towarów i usług.

 

Odpowiedz: należy przyjąć 22% VAT.

 

 

                                                                                                     

                                                                                                      Ostróda, 6 listopada 2007

 

IGK-341/4/2007

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

 

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

 

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

 

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

 

Odpowiedz: wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PE-EN

 

Pytanie 2: W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź: wykonawca zobowiązany będzie do oświadczenia na wyroby nie posiadające oznakowania zgodnego z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi.

 

 

ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pt. ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa”

 

- data publikacji  ogłoszenia w BZP: 29.10. 2007

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój  nr 8  na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Jan Brzozowski, Zbigniew Roman Szewczyk  telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 56, -J. Brzozowski. wew. 55 -R. Szewczyk), fax (089) 646-29-45.

- w sprawie treści SIWZ: Magdalena Wajdyk telefon kontaktowy (089 646 32 81 wew. 37),

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

KOD CPV -45231300-8.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w zakresie:

1. przyłącze wodociągowe :

- sieć z rur PE fi 110 mm L-498 mb

- sieć z rur PE fi 32 mm L-12mb

2. przyłącze kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 63 mm L- 459mb

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 200 mm  L-41mb

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L-13mb

- przepompownia przydomowa - 1 szt

Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Pożądany termin wykonania zamówienia  -do 28-12-2007r.- przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, pozwalających na realizację robót budowlano-montażowych. Przy warunkach uniemożliwiających prace budowlano-montażowe- termin realizacji -do 30 kwietnia 2008

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 1 500 zł w terminie wskazanym w SIWZ. pkt XII

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

6. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres)  przynajmniej 3 robót budowlanych  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

8. Udzielą minimum  5  letniej gwarancji na wszystkie roboty objęte zamówieniem .

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w wysokości 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych ) w terminie do dnia  19  listopada 2007 roku  do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do dnia 19 listopada   2007, godz. 10.00

otwarcie ofert nastąpi 19 listopada 2007r. o godz. 10.30, I piętro sala konferencyjna

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Załączniki:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Ogólna specyfikacja techniczna 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

Mapa do celów projektowych 

 

Profil przyłącza kanalizacyjnego 

 

Profil przyłącza wodociągowego 

 

Projekt techniczny 

 

Przedmiar robót

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.10.2007, ostatnia aktualizacja: 21.11.2007, odsłon: 1 008


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302141
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości