Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Nasz znak: RGP 72241- 68/08                                                        Ostróda, 08 grudnia  2008 r.

 

Informacja

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 28 listopada 2008 r. w Urzędzie Gminy Ostróda pok. 301 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym wraz z garażem - działki Nr 144/10 o pow. 0,1811 ha, położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 15 793.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 442.000,oo-zł /słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

Treść ogłoszenia

Ostróda, 08 września 2008r.

Nasz znak: RGP 72241- 68/08

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/, Uchwały Nr XX/142/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym wraz z garażem, oznaczonej jako działka Nr 144/10 o pow. 0, 1811 ha, położona w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 15 793 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka przeznaczona była na cele kulturalno-sportowe.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej-gminnej o nawierzchni utwardzonej i położona jest w północno-zachodniej części miejscowości Wałdowo w pobliżu granicy administracyjnej miasta Ostróda, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, oznaczona jest numerem porządkowym Wałdowo nr 5.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt działki Nr 144/10 o powierzchni 0,1811ha - zabudowany, częściowo ogrodzony.

 

2. budynek socjalny z garażem o pow. zabudowy 509,16m2 oraz powierzchni użytkowej:

 

- I kondygnacja (parter) - 328,41m2, składająca się z 11 pomieszczeń użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych oraz powierzchni komunikacyjnej;

 

- piwnica użytkowa o pow. 357,64 m2 i wysokości stropu 245 cm, składająca się z 7 pomieszczeń użytkowych, kotłowni, pomieszczeń sanitarnych i powierzchni komunikacyjnej. Pomieszczenia mogą być wykorzystane na pobyt czasowy ludzi do 4 godzin dziennie;

 

- garaż dwustanowiskowy o pow. uż. 35 m2.

 

Budynek socjalny wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej, murowany z cegły czerwonej, otynkowany, dach płaski kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, przyłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energii elektrycznej, telekomunikacyjnej, ogrzewanie indywidualne C.O.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 442.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych).

Wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Zgodnie z § 14 ust.3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 4.420,00 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2008 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - byłe koszary.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 50.000,00 zł w terminie do dnia 21 listopada 2008r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A. Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz stosowne upoważnienie do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin w dniu 24 października 2008r. o godz. 14.00.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 18 września do 21 listopada 2008r.,

w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Rzeczpospolitej w dniu 18 września 2008r.

 

Dodatkowe informacje, e-mail:

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 18.09.2008, ostatnia aktualizacja: 08.12.2008, odsłon: 942


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11048904
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości