Nasz znak: RGP 72241- 8/2010                                      Ostróda, 31 maja 2010r.

I n f o r m a c j a

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

1. W dniu 27 maja 2010 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 284/8 o pow. 0,2900 ha, położonej w obrębie Samborowo.

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44946.

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 48.200,00 zł /słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych/.

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 07 czerwca do 15 czerwca 2010 r.

Przekazano do publikacji 30.08.2010 r.

 

Nasz znak: RGP. 72241-8/2010                                                     Ostróda, 21 kwietnia 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 18/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonej jako działka Nr 284/8 o pow. 0,2900 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44946 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na terenie wsi Samborowo, przy granicy ze wsią Wirwajdy, przy drodze asfaltowej, stanowiącej drogę krajową nr 16. Działka stanowi trójkątny obszar gruntu, przyległy podstawą do drogi. Jest to obszar stanowiący w części przydrożnej dawne wyrobisko, obecnie w części zakrzaczone, a w części zachodniej stanowi wzniesienie o łagodnym spadku w kierunku północnym.

 

Ze względu na wielkość działki, jej doskonałą dostępność komunikacyjną oraz wyposażenie terenu w wodociąg, linię energetyczną oraz telefoniczną działka pomimo braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może stanowić dla nabywcy interesujący przedmiot do zagospodarowania, pod warunkiem uzyskania akceptacji odpowiednich organów.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 48.200,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych). Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 480,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 maja 2010 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 24 maja 2010r. włącznie w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A  Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 kwietnia 2010r. do 24 maja 2010r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 22 kwietnia 2010r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2010, ostatnia aktualizacja: 30.08.2010, odsłon: 1 023


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12291499
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości