Informacja o grupie przetargów rozstrzygniętych

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 43 /08                       Ostróda 27 czerwca 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 czerwca 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/20 o pow. 0,1438 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26 500,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 26 780,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Rawdanowicz Paweł. 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 47 /08                                                      Ostróda 27 czerwca 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 czerwca 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/21 o pow. 0,1404 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26 000,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 26 300,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Machula Henryk i Urszula. 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 48 /08                        Ostróda 27 czerwca 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 czerwca 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/22 o pow. 0,1404 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26 000,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 26 260,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Nierzwicki Jacek. 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 50 /08                       Ostróda 27 czerwca 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 czerwca 2008r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/24 o pow. 0,1404 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26 000,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 26 260,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Zadęcka Małgorzata i Jan.

 

 

Informacja o grupie przetargów nierozstrzygniętych

 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 49/08                                           Ostróda, dn. 24 czerwca 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 czerwca 2008 r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 10 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki Nr 676/23 o pow. 0,1404 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26.000,oo-zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 51/08                                           Ostróda, dn.24 czerwca 2008r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 czerwca 2008 r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 10 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki Nr 676/25 o pow. 0,1356 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 25.000,oo-zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Tresć ogłoszenia

 

Nasz znak: RGP 72241- 43 /08                             Ostróda 12 maja 2008r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, § 6 ust.1 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, uchwały Nr VII/ 29/ 03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych nie zabudowanych nieruchomosci gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/ 209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 lutego 1997r. /Dz.Urz.Woj. Olsztyńskiego Nr.12,poz,146/ niżej opisane działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej, łączącej się z drogą krajową nr 16, w odległości ok. 10 km od miasta Ostróda, występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - osiedle.

Posiadają regularny prostokątny kształt na terenie płaskim, w katastrze nieruchomości obszar obejmujący działki sklasyfikowany jest jako rola klasy V. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, w bliskim sąsiedztwie działek występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Miejscowość Samborowo wyposażona jest w dobrym stopniu w infrastrukturę handlowo-usługową i sieć komunikacji PKS i PKP.

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek nie zabudowanych;

 

Nr 676/20 o pow. 0,1438 ha, cena wywoławcza 26.500,- zł, wadium 3.000,-zł,

Nr 676/21 o pow. 0,1404 ha, cena wywoławcza 26.000,- zł, wadium 3.000,- zł,

Nr 676/22 o pow. 0,1404 ha, cena wywoławcza 26.000,- zł, wadium 3.000,- zł,

Nr 676/23 o pow. 0,1404 ha, cena wywoławcza 26.000,- zł, wadium 3.000,- zł,

Nr 676/24 o pow. 0,1404 ha, cena wywoławcza 26.000,- zł, wadium 3.000,- zł

Nr 676/25 o pow. 0,1356 ha, cena wywoławcza 25.000,- zł, wadium 3.000,- zł

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 20 czerwca 2008r w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok.10 / sala przy gabinecie Wójta/

 

działka Nr 676/20 - o godz. 9.00

działka Nr 676/21 - o godz. 10.00

działka Nr 676/22 - o godz. 11.00

działka Nr 676/23 - o godz. 12.00

działka Nr 676/24 - o godz. 13.00

działka Nr 676/25 - o godz. 14.00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,- zł odrębnie dla wybranej działki z określeniem numeru działki - w terminie do dnia 13 czerwca 2008r. w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub wpływ do dnia 13 czerwca 2008r. na konto Gminy :Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

W przypadku wspólności ustawowej,na udział w przetargu wymagana jest pisemna zgoda małżonka nie biorącego udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U z 2004r. Nr 162, poz. 1691/ do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości bądź wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo.

Wskazanie granic działek odbędzie się dnia 2 czerwca 2008r. o godz. 1500 w miejscu ich położenia w Samborowie przy ul. Spółdzielczej.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 14 maja do 13 czerwca 2008r.

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58 i 38

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.05.2008, ostatnia aktualizacja: 30.06.2008, odsłon: 1 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11042836
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości