IGK7040.rg/1/ 2004

                                                                                                         

 

                                                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na „Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w roku 2004”

 

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2004r.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój Nr. 6
u inspektora p. Zbigniewa Tomczyka uprawnionego do kontaktów z oferentami w godz. od 8.00 do 12.00. tel. (0-89) 646-32-81, lub (0-89) 642-29-11

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24 pokój Nr 10 (sekretariat) w podwójnie zamkniętych kopertach z których zewnętrzna oznaczona będzie „Oferta na utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w roku 2004." - koperta wewnętrzna dodatkowo oznaczona będzie adresem oferenta.

 

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2004 roku o godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2004 roku o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego pokój Nr 10.

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1. spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177) oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena - 100%

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722981
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości