REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - pełnomocnictwo do głosowania
Wymagane dokumenty
Uprawniony, który najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat oraz niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Urzędu Gminy Ostróda  lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek uprawnionego do udziału w referendum wniesiony najpóźniej 9 dnia przed dniem referendum tj. do 28 sierpnia 2015 r.   
Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.  w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. (form 1) powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku dołącza się:
  • pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia (form 2) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Ostróda : kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania uprawnionego do udziału w referendum udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na terenie Gminy Ostróda. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wnioskodawca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy. Uprawniony do udziału w referendum ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
  • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
  • wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania uprawnionego do udziału w referendum lub zostanie mężem zaufania;
  • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa. 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój 117 tel. 89 676-07-17, w godzinach pracy Urzędu : od 7:30- 15:30
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej
Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z uprawnionym do udziału w referendum lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. urzędu.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 , Poz. 852 ze zm.).
Tryb odwoławczy-brak

Sporządził/a: Agnieszka Leśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2015, ostatnia aktualizacja: 25.08.2015, odsłon: 484

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7273383
odsłon strony

Aktualnie mamy
73 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved