REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - dopisanie do spisu osób uprawnionych w referendum.
 
Wymagane dokumenty
Uprawniony do udziału w referendum na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem  referendum tj. do 1 września 2015 r. może być dopisany do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w dowolnym obwodzie głosowania. Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych w referendum można wnieść na piśmie - wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, przesyłką pocztową).Wniosek można złożyć w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- Puap.
(Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty -mail).   
 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie, do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 17 do 24.08.2015 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój 117 tel. 89 676 - 07-17 w godzinach pracy Urzędu  od 7:30 do 15:30.
 
 
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Dopisania do spisu osób uprawnionych w referendum załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015  Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z  2015, poz. 1086) ,
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015, poz. 852).
Tryb odwoławczy
BRAK

Sporządził/a: Agnieszka Leśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.08.2015, ostatnia aktualizacja: 25.08.2015, odsłon: 631

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9452070
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved