Opłata eksploatacyjna za 2015 r.
 
Informacje ogólne:
 
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną .
 
2. Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustala się jako iloczyn jej stawki, zgodnej z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska, oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku
kopaliny towarzyszącej i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów.
 
3. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio:
- od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,
- od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
 
4 Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunek bankowy:
- gminy, na terenie której jest prowadzona działalność –  w wysokości 60 % opłaty,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w wysokości 40 % opłaty.
 
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić organowi koncesyjnemu, gminie, na ternie której prowadzona jest działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kopie dowodów dokonanych wpłat oraz informację zawierającą dane przedsiębiorcy, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym (wzór informacji).
 
6. Jeżeli wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji.
 
Informacje szczegółowe:

Opłatę eksploatacyjną w wysokości należnej gminie wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.

Kopie dowodu dokonanej wpłaty, a także informację zawierającą wymagane dane, można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz poziemne składowanie odpadów (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1658)
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721)

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 2 376

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6244038
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved