Ostróda, 22 lutego 2011r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości Samborowo, Samborowo, Zwierzewo, Kajkowo, Wałdowo gmina Ostróda oraz prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanych miejscowych planów.

 

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwał:

 

- Nr L/248/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

- Nr L/249/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

- Nr L/250/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

- Nr L/251/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

- Nr L/252/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostródzie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.02.2011, ostatnia aktualizacja: 22.02.2011, odsłon: 1 275


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584564
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości