Nasz znak: RGP 72241-54/2010                                 Ostróda, 25 października 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 112/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 193 o pow. 0,0700 ha, położoną w obrębie i miejscowości Idzbark.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 44807 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona do sprzedaży ma kształt trójkąta. Znajduje się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych o charakterze rolnym oraz w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Do działki prowadzi droga gruntowa utwardzona o statusie drogi gminnej. Aktualnie działka porośnięta samosiewem trawy oraz częściowo zakrzaczona. Działka wolna od zabudowy, nieogrodzona.

 

Zbycie działki nr 193 położonej w obrębie Idzbark następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 196/2.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 14 grudnia 2010 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 9.840,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków działka nr 193 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 10.000,- zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ na rzecz właściciela działki nr 196/2, położonej w obrębie Idzbark. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 28 października 2010 r. do dnia 19 listopada 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 28 października 2010 r.

 

 Informacje tel./0-89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 28.10.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948022
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości