Nasz znak: RGP. 72241 - 31/07                                     Ostróda, dnia 24 września 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 92 /07 z dnia 24 września 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość nie zabudowaną położoną w obrębie i miejscowości Międzylesie , oznaczoną jako działka Nr 235/3 o pow. 0,4786 ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 31943 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Obszar, na którym występuje działka przeznaczona do sprzedaży nosi cechy terenu budowlanego znajduje się w otoczeniu nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wyposażony jest w sieć energetyczną i wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną.

 

Działka Nr 235/3 położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Międzylesie posiadającej duże walory krajobrazowe, w odległości 3,5 km od centrum miasta Ostróda, w pobliżu Kanału Ostródzkiego łączącego jezioro Pauzeńskie i Szeląg Wielki. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej autobusowej. Obecnie działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako rola klasy VI o pow. 0,4786 ha,. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - gminnej.

 

Na podstawie art.67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 112.000,00 zł /słownie: sto dwanaście tysięcy złotych/. Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2007 r. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24w terminie od dnia 27września do dnia 22 października 2007r. oraz na stronie internetowej

www.ugostroda24.pl. Informacje tel./0-89/ 646-32-81 wew.58.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.09.2007, ostatnia aktualizacja: 27.02.2008, odsłon: 1 094


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302342
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości