Nasz znak : RGP 72241- 32/ 07                                    Ostróda 24 września   2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 82/07 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do

sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie i miejscowości Szyldak - działka Nr 41/4 wraz z jednoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 1/4 w działce Nr 41/5 /stanowiącej drogę dojazdową/ .

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z:

 

- KW nr 34 300 urządzonej dla działki Nr 41/4,

 

- KW nr 34 301 urządzonej dla działki Nr 41/5 /droga/.

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nie zabudowana o powierzchni 0,1876ha , według katastru nieruchomości sklasyfikowana jako użytek gruntowy rola kl.V o pow. 0,1876 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 sklasyfikowanej jako droga o ogólnej powierzchni 0,0772ha - droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do przyległych działek Nr 41/1, 41/2, 41/3,41/4.

 

Dla opisanego wyżej obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. działki były przeznaczone;

 

- działka Nr 41/4 - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 

- działka Nr 41/5 - na cele infrastrukturalne /droga wewnętrzna/.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obrzeżu wsi Szyldak , przylega do podobnej działki przeznaczonej pod zabudowę , oraz do drogi wewnętrznej działki Nr 41/5 zapewniającej dostęp do drogi publicznej. We wsi jest sieć wodono-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacji - z możliwością podłączenia zbywanej działki budowlanej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm. /, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2007r.

 

W przypadku sprzedaży w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy, o gospodarce nieruchomościami, ustala się cenę sprzedaży w wysokości; działka Nr 41/4 - cena 33.768,- zł. plus cena 3.474- zł  t.j  1/4 udziału w dz. Nr 41/5 /droga/.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Zgodnie z art.67 ust.1 i ust.2 - ustalono cenę nieruchomości, stanowiącą łączną  cenę wywoławczą do przetargu   w wysokości 37.500,00 zł w tym:

 

- działka Nr 41/4 - cena 34.000,00 zł oraz udz. 1/4 w działce Nr 41/5 droga/ - cena 3.500 zł.

 

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, cena nabycia zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 27 września do dnia 22 października 2007r. oraz na stronie internetowej www.ugostroda24.pl. Informacje tel. /0-89/ 6463281 wew.58.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.09.2007, ostatnia aktualizacja: 27.02.2008, odsłon: 900


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302314
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości