Nasz znak: RGP.72243-15/2010                                   Ostróda, 20 lipca 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 68/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 269/3, położonej w obrębie Lubajny, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 14822 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka Nr 269/3 o pow. 1,5200 ha położona jest w miejscowości Nowe Siedlisko, obrębie Lubajny. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako RIVa.

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki gruntu Nr 269/3 położonej w obrębie Lubajny tj. część działki o pow. 0,1500 ha. Wydzierżawienie następuje z przeznaczeniem na zaplecze budowy sieci kanalizacyjnej, deszczowej, sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny, Nowe Siedlisko i Zwierzewo.

 

Wydzierżawienie nieruchomości następuje na okres szesnastu miesięcy: tj. od 24 sierpnia 2010 r. do 24 grudnia 2011 r.

 

Czynsz dzierżawny 1 m2 terenu ustala się zgodnie z § 1. pkt 5 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XVI/112/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda w wysokości 0,02 zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %.

 

Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 48,80 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 80/100) - płatne z góry w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 22 lipca do dnia 13 sierpnia 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 22 lipca 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

 

    

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2010, ostatnia aktualizacja: 19.08.2010, odsłon: 743


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580399
odsłon strony

Aktualnie mamy
87 gości