Nasz znak: RGP 72241-5 /05                                    Ostróda 31 stycznia 2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 7 /05 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,7045 ha, położoną w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki .

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie:

 

Nr 37245 dla działki Nr 327/15, KW Nr 18502 dla działki Nr 325/3.

 

Zbycie nieruchomości następuje w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek przyległych, ze względu na brak dla zbywanej nieruchomości, dostępu komunikacyjnego do drogi publicznej.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki przeznaczone są pod usługi sportowe - stajnie dla koni z wybiegami.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży nie są wyposażone w infrastrukturę techniczną, istnieje możliwość ich podłączenia do istniejących na przyległym terenie wiejskich sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej - podłączenie nabywca wykona na koszt własny.

 

W sąsiedztwie występuje teren zieleni izolacyjnej-urządzonej, teren usług sportowych dla potrzeb hotelowych oraz zabudowa mieszkaniowa.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,7045 ha składająca się z działek:

 

- działka Nr 325/3 o pow. 0,6903 ha - sklasyfikowana jako Bp pow. 0,6903 ha,

 

- działka Nr 327/15 o pow. 0,0142 ha - sklasyfikowana jako Bz pow. 0,0142 ha.

 

Na podstawie art.67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalono do sprzedaży w drodze przetargu łączną cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 90.000,- zł / słownie; dziewięćdziesiąt tysięcy złotych / powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu w tym:

 

- działka Nr 325/3 o pow. 0,6906 ha - cena 88.200,- zł,

 

- działka Nr 327/15 o pow. 0,0142ha - cena 1.800,- zł .

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /. Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz 2603 /, mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 29 marca 2005r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego, nieograniczonego którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki oraz w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 10 lutego do dnia 4 marca 2005r.

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 08.04.2005, ostatnia aktualizacja: 08.04.2005, odsłon: 494

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776856
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved