Ostróda, 20 grudnia 2011r.

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr L/248/10 z dnia 28 kwietnia 2010r., uchwały Rady Gminy Ostróda Nr L/249/10 z dnia 28 kwietnia 2010r., uchwały Rady Gminy Ostróda Nr L/250/10 z dnia 28 kwietnia 2010r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 grudnia 2011r. do 20 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 301 o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lutego 2012r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.12.2011, ostatnia aktualizacja: 10.02.2012, odsłon: 658


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952856
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości