Ostróda, 12 czerwca 2009r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

 

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. (uchwała Nr XI/62/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.).

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 314 w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie od 12 czerwca 2009r. do 6 lipca 2009r.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

 

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,

 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,

 

- w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.06.2009, ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, odsłon: 1 242


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425774
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości