OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ostróda: budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Ostróda, do kontaktów: inż. Jan Brzozowski, inż. Roman Szewczyk, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6462945, .

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków z pełną infrastrukturą oraz kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej Wysoka Wieś - Klonowo zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Klonowo.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.20, 45.23.24.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Oczyszczalnia ścieków

-kontener socjalno-techniczny,punkt zlewczy,studna rozprężna,zbiornik uśredniający ścieki surowe,zbiornik Inhofa,kontenerowe złoże biologiczne,staw doczyszczający,komory i studzienki technologiczne,magazyn odwodnionego osadu,

urządzenie zagęszczania osadu,linie kablowe zasilające,drogi dojazdowe i zieleń

Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna

-kolektory tłoczne 3562 mb,kolektory grawitacyjne 1583 mb,przepompownie przydomowe 4 szt,przepompownie zbiorcze 2 szt.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.03.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 30000.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

określone w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.09.2005, cena - 50.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.09.2005 godzina 09:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 90 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.09.2005, godzina 10:30, siedziba zamawiającego pok. nr 10.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, ZPORR.

2) Data wysłania ogłoszenia: 02.08.2005.

 

data publikacji: 30.09.2005, ostatnia aktualizacja: 30.09.2005, odsłon: 522

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776820
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved