O G Ł O S Z E N I E
o XLV Sesji Rady Gminy Ostróda, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala 401, w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 900

 
    Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołów z obrad XLII, XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy.
 
    3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Idzbark gmina Ostróda;
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych przy ul. Widok w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębach Samborowo, Turznica, Tyrowo, Górka, Stare Jabłonki objętych uchwałą Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie Tyrowo, objętych uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w miejscowości Morliny gmina Ostróda.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesionej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 
    13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”.
 
    15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostróda na lata 2018-2024.
 
    16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    18. Wolne wnioski i informacje.
 
    19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.         
                                                      

 

Data przekazania do publikacji: 22.08.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.08.2018, ostatnia aktualizacja: 22.08.2018, odsłon: 178

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8802565
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved