IGK - 7040 Rb-3/2005                                                                       Ostróda, 2005-05-11

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia: „Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wałdowo”

                          

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14 - 100 Ostróda

www.gminaostroda.pl  

godz. 7.00 - 15.00  

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda pokój nr 6 - nie odpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 - zgodnie z SIWZ

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 30 czerwca 2006r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2005-05-31 do godz. 09.00

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2005-05-31 do godz. 09.15

 

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni, tj. do dnia 2005-06-30

 

data publikacji: 08.06.2005, ostatnia aktualizacja: 08.06.2005, odsłon: 468

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776968
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved