IGK - 7040 Rb-4/2005                                                                   Ostróda, 2005-05-12

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodnika w miejscowości Lipowo”

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:            

Gmina Ostróda                                           

ul. Mickiewicza 24                                               

14 - 100 Ostróda                                          

www.gminaostroda.pl                                          

                                               

godz. 7.00 - 15.00  

 

2) Określenie trybu zamówienia:     

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:    

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda pokój nr 6 - nie odpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:     

- zgodnie z SIWZ     

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 31 lipca 2005r. 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:     

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:    

Zamawiający nie pobiera wadium

 

9) Miejsce i termin składania ofert:    

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2005-06-06 do godz. 09.00

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2005-06-06 do godz. 09.15                                                                       

 

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2005-07-06

 

data publikacji: 08.06.2005, ostatnia aktualizacja: 08.06.2005, odsłon: 431

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776834
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved