IGK - 7040 Rb-1/2005                                                              Ostróda, 2005-02-17

 

       

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2005 - 2006 1)

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14 - 100 Ostróda

 www.gminaostroda.pl

 godz. 7.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda pokój nr 6 - nie odpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- zgodnie z SIWZ

- możliwości składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 30 listopada 2006r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2005-03-04 do godz. 09.00

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2005-03-04 do godz. 09.15

 

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-04

 

data publikacji: 22.03.2005, ostatnia aktualizacja: 22.03.2005, odsłon: 503

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777111
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved