Nasz znak: RGP 72241-  27/ 05                                            Ostróda  19 lipca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 46 /05 z dnia 19 lipca 2005r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część stanowiącą udział 14/100 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr działki 215/1 o całkowitej

pow. 0,1824 ha , położoną w obrębie i miejscowości Pietrzwałd.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 26933 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania na cele mieszkalne i usługowe jest zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r.

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1. udział wynoszący 14/100 części w gruncie działki Nr 215/1 o powierzchni całkowitej 0,1824 ha , zbudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym i budynkiem gospodarczym,

2. lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 64,00 m2, występujący na piętrze w budynku Nr 7a w Pietrzwałdzie wraz z udziałem 14/100 w częściach wspólnych tego budynku. Budynek 7a w którym mieszczą się przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne usytuowany jest w obszarze zwartej zabudowy wsi, na działce Nr 215/1 z której istnieje dogodny wyjazd drogą gminną na drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Stan budynku mieszkano - usługowego rzeczoznawca majątkowy określił jako dostateczny.

Nieruchomość jest wyposażona w infrastrukturę:

–instalacje wodociągową - zasilaną z wodociągu gminnego,

–instalację kanalizacyjną - odprowadzenie do osadnika znajdującego się na terenie nieruchomości,

–instalacje elektryczną - zasilaną z zewnętrznej sieci energetycznej,

–ogrzewanie lokali - indywidualne dla każdego z lokali.

Cena udziału będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 21.093,- zł i stanowi cene wywoławczą do przetargu.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu opisanego wyżej udziału w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 poz 2603 / mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jego nabycie w terminie do dnia 12 września 2005r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd i w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 28 lipca 19 sierpnia 2005r. oraz strona internetowa www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 20.09.2005, ostatnia aktualizacja: 20.09.2005, odsłon: 410

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777027
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved