Nasz znak: RGP 72241- 17/ 04                                       Ostróda  29  czerwca  2005r

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 37/05 z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działka Nr 66 o pow. 0,3400 ha ha, położona w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 38841 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zbywana działka Nr 66- sklasyfikowana jako droga o pow. 0,3400 ha, stanowi dojazd /komunikację/od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej przebiegającej przez wieś do przyległych do niej działek tworzących kompleks gruntów oznaczonych Nr Nr: 64/2, 64/3,64/6, 70/4, 70/7, 70/8, 70/9, stanowiących własność osoby fizycznej. Obecnie droga jest nieużytkowana ,porośnięta samosiewami.

Po przeniesieniu własności działka Nr 66, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działek przyległych, nadal zachowa charakter drogi wewnętrznej.

Zbywana działka Nr 66 - oraz przyległy obszar gruntów składający się z wyżej wyszczególnionych działek, położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich , gdzie zasady gospodarki przestrzennej zostały określone uchwałą Nr XXXII/ 259/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 23 marca 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich . Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy jednostek osadniczych oraz miejsc siedliskowych poza jednostkami osadniczymi.

Zbycie działki Nr 66 w obrębie Wysoka Wieś następuje na podstawie art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wyżej wyszczególnionych, stanowiących własność małż: Ireny i Andrzeja Rutkowskich.

Zbycie działki Nr 66 prowadzone jest na wniosek w/w właściciela gruntów przyległych uzasadniającym nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanego terenu zgodnie z założeniami planu przestrzennego dla tego obszaru.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, winne złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 3.574,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków działka Nr 66 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce gruntami za cenę 4.800,- zł / słownie; cztery tysiące osiemset złotych / na rzecz małż; Rutkowskich. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wysoka Wieś oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 423

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7250433
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved