Nasz znak: RGP 72241- 33/ 04/05                                       Ostróda  29  czerwca  2005r

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 37/05 z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działka Nr 166/64 o pow. 0,0380 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 33938 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zbywana działka Nr 166/64 według katastru nieruchomości sklasyfikowana jest jako Bp o pow. 0,0380 ha, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej, przylega do podobnych działek wydzielonych pod zabudowę oraz do cmentarza. Bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza, stwarza ograniczenia w zabudowie działki, spełniającej funkcję naturalnej strefy ochronnej cmentarza.

Działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość ze względu na małą powierzchnię 380 m2 uniemożliwiającą zabudowę o charakterze istniejącym na nieruchomościach sąsiednich. Obecnie działka jest niezagospodarowana. Dla obszaru, na którym występuje przedmiotowa działka, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zbycie działki Nr 166/64 w obrębie Stare Jabłonki następuje na podstawie art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt. 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. działki Nr 166/60 stanowiącej własność osoby fizycznej.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, winne złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 5.798,00 zł.

W przypadku braku takich wniosków działka Nr 166/64 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce gruntami za cenę 6.200,00 - zł. / słownie; sześć tysięcy dwieście złotych / - na rzecz właściciela działki Nr 166/60. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl.

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 421

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777040
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved