Nasz znak: RGP 72241 - 23 / 05                                        Ostróda  29 czerwca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 40/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie

i miejscowości Samborowo - składającą się z działek Nr 219 i 220. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: KW Nr 35323. Przedmiotem sprzedaży jest kompleks gruntów składający się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,6817 ha:

-działki Nr 219 o pow. 0,4600 ha, sklasyfikowanej jako rola kl.IVb ,

-działki Nr 220 o pow. 0,2217 ha sklasyfikowanej jako ps.kl.IV 0,2063ha w-0,0154 ha.

Działki Nr 219 i 220 tworzą kompleks gruntów w związku, z czym sprzedaż ich następuje łącznie. Obszar ten przylega do drogi gruntowej.

Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również obszar przeznaczony do sprzedaży, który obecnie jest niezagospodarowany.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowe działki były przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2, pkt.1 - ustalono łączną cenę nieruchomości w wysokości 3.300,00 zł / słownie: trzy tysiące trzysta złotych / w tym:

- działka Nr 219 o pow. 0, 4600 ha - cena 2.000,00 zł,

- działka Nr 220 o pow. 0, 2217 ha - cena 1.300,00 zł.

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54,poz.535 z późn.zm / nabycie przedmiotowej działki- na cele rolne jest zwolnione z podatku VAT.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu cena nabycia przedmiotowych działek zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

W przypadku sprzedaży w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1, wyżej cytowanej ustawy, ustala się cenę sprzedaży w łącznej wysokości 2.481,00 zł.

W przypadku braku takich wniosków działki zostaną sprzedane w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592/ Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działek będących przedmiotem sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 459

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776958
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved