Nasz znak: RGP 72241 - 25 / 05                                        Ostróda  29 czerwca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 40/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie

i miejscowości Samborowo - działka Nr 128.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: KW Nr 19659. Przedmiotem sprzedaży jest grunt według katastru nieruchomości oznaczony jako działka Nr 128 o powierzchni 1,0200 ha, sklasyfikowany - rola kl. V pow. 1,0200 ha. Zbywana działka stanowi pas gruntu przylegający do drogi gminnej - gruntowej. Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również obszar przeznaczony do sprzedaży, który obecnie nie jest zagospodarowany.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka była przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Ustalono cenę nieruchomości w wysokości 4.200,00 zł. / słownie: cztery tysiące dwieście złotych /.

Zgodnie z art. 67 ust.2 pkt.1 - powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr.54,poz.535 z późn.zm/ nabycie przedmiotowej działki- na cele rolne jest zwolnione z podatku VAT.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

W przypadku sprzedaży w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1, wyżej cytowanej ustawy, ustala się cenę sprzedaży w wysokości 3.713,00 zł.

W przypadku braku takich wniosków działki zostaną sprzedane w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu cena nabycia przedmiotowego gruntu zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 463

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776967
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved