Nasz znak: RGP 72241 - 10/04/ 05                                 Ostróda  29 czerwca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 40/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie i miejscowości Tyrowo - działka Nr 193/17.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 31619 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany o powierzchni 1,9900 ha. Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy rola kl.IIIb o pow. 1,6300 ha, rola kl. IVa o pow. 0,3600 ha Działka Nr 193/17 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - krajowej Nr 16.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującego do 31 grudnia 2002r. działka przeznaczona była na cele rolne i obecnie jest użytkowana rolniczo. Przedmiotowy obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, grunty orne.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r Nr 261,poz.2603 /, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

W przypadku sprzedaży w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1 wyżej cytowanej ustawy,o gospodarce nieruchomościami, ustala się cenę sprzedaży w wysokości 21.912,00 zł .

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Zgodnie z art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 - ustalono cenę nieruchomości w wysokości 22.000,oo zł / słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych / - powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54, poz. 535 z późn.zm / nabycie przedmiotowej działki- na cele rolne/ jest zwolnione z podatku VAT.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, cena nabycia zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 431

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776845
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved