Nasz znak : RGP 72241- 27 /05                                               Ostróda   28 września 2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr  261, poz. 2603 z późn.zm / ,  § 6 ust.1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U Nr 207,poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr  46/05 z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  udziału wynoszącego 14/100 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr  działki  215/1 , położonej   w Pietrzwałdzie.

 

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Ostróda i osób fizycznych,  zgodnie z KW  Nr  39081  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie – Gmina Ostróda posiada prawo własności do   udziału 48/100 części w działce Nr 215/1.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania na cele mieszkalne  jest zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r.

Żadne osoby fizyczne i prawne nie złożyły wniosku o skorzystanie z pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie przepisu art.34 ust.1,pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomość  zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym.

Budynek 7a  w którym mieści się  się przeznaczony  do sprzedaży lokal mieszkalny Nr 2   usytuowany jest w obszarze zwartej zabudowy wsi Pietrzwałd , na działce Nr 215/1 ,z której istnieje dogodny wyjazd drogą gminną na drogę  powiatową o nawierzchni asfaltowej. Stan budynku mieszkano- usługowego rzeczoznawca majątkowy określił jako dostateczny.

 

Nieruchomość jest wyposażona w infrastrukturę:

 

- instalacje wodociągową - zasilaną  z wodociągu gminnego,

- instalację kanalizacyjną - odprowadzenie do osadnika znajdującego się na terenie nieruchomości,

- instalacje elektryczną - zasilaną z  zewnętrznej  sieci energetycznej,

- ogrzewanie lokali  - indywidualne dla każdego z lokali.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. zbywany na odrębną własność lokal mieszkalny Nr 2  zlokalizowany na piętrze budynku 7a w Pietrzwałdzie , składający się z  trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. uż 64,00 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o pow. 15,00 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa zbywanych składników  zabudowy wynosi 75,00 m2 - stanowi podstawę do określenia udziału, który wynosi 14/100 części w elementach wspólnych nieruchomości.

 

2.  z prawem własności lokalu mieszkalnego Nr 2 związany jest udział  14/100 części w gruncie działki Nr 215/1 o pow. ogólnej 0,1824 ha oraz w elementach wspólnych budynku mieszkalnego nie służących do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli t.j: fundamentów, murów, ścian działowych, dachów, kominów, klatki schodowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej, powierzchni komunikacyjnych itp.

 

Na podstawie art.67 ust.1 ,ust.1a i ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalono do przetargu  cenę wywoławczą  która wynosi 21.093,oo zł  /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote /.

Na podstawie  art.43 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca  2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U z 2004r. Nr 54,poz.535 z późn.zm / - nabywca jest zwolniony przy nabyciu z podatku VAT.

Zgodnie z § 14 ust.3 cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych t.j: nie mniej niż 220- zł .

Ustalono, dla działki  będącej przedmiotem przetargu,  wadium w wysokości  2.200,00 - zł /słownie: dwa tysiące dwieście złotych / - płatne w terminie do dnia 4 listopada 2005r. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Przetarg odbędzie się dnia  10 listopada  2005r. o godz. 1000    w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom  którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN  w kwocie 2.200,- zł w terminie do dnia 4 listopada 2005r. w kasie UG Ostróda lub  wpływ na rachunek bankowy  Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A. Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006   - dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu ,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Pietrzwałd.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Pietrzwałd   oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  3 października  do 4 listopada  2005r.

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 28.11.2005, ostatnia aktualizacja: 28.11.2005, odsłon: 433

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7250530
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved