Nasz znak: RGP 72241- 24  /04 /05                              Ostróda  28 października   2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /  Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn.zm / , § 6 ust.1 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, uchwały Nr VII/ 29/ 03 Rady Gminy w Ostródzie  z dnia 9 kwietnia 2003r.  w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych działek  gruntu położonych w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej,   stanowiących własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą  Nr 14 245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działki  przeznaczone do sprzedaży  zlokalizowane są  w miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej, łączącej się z drogą krajową nr 16 ,  w odległości ok. 10 km od miasta Ostróda.

Miejscowość Samborowo wyposażona jest w dobrym stopniu w infrastrukturę handlowo-usługową i sieć komunikacji PKS i PKP.

Działki będące przedmiotem sprzedaży  występują w  kompleksie  kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - osiedle. Obecnie teren jest  niezabudowany i niezagospodarowany, w najbliższym sąsiedztwie działek  występuje  również  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, występują na terenie płaskim , posiadają regularny kształt zbliżony do kwadratu. W  katastrze nieruchomości  obszar obejmujący działki sklasyfikowany jest  jako rola klasy V.

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia  w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci.

Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie, gmina Ostróda , zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/ 209/97 Rady Gminy  w Ostródzie

z dnia 26 lutego 1997r. /Dz.Urz.Woj. Olsztyńskiego Nr.12 ,poz,146/ niżej opisane działki     przeznaczone pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przedmiotem  IV przetargu,  prowadzonego odrębnie dla każdej z działek, są niżej wyszczególnione działki  niezabudowane :

 

             Nr  676/26  o pow. 0,1350 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr  676/27  o pow. 0,1439 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr  676/28  o pow. 0,1452 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr  676/29  o pow. 0,1444 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr  676/30  o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr  676/31  o pow. 0,1413 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr  676/32  o pow. 0,1413 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

             Nr 676/33   o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,-

             Nr  676/34  o pow. 0,1427 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

             Nr  676/35  o pow. 0,1409 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

             Nr  676/36  o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

             Nr  676/37  o pow. 0,1445 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

 

Postąpienie ,zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze IV przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi  odbędą się dnia  12 grudnia  2005r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok.17- / IV przetarg prowadzony będzie odrębnie dla każdej z działek/

             działka Nr 676/26   - o godz.  9.00

             działka Nr 676/27   - o godz. 9.30

             działka Nr 676/28   - o godz. 10.00

             działka Nr 676/29   - o godz. 10.30

             działka Nr 676/30   - o godz. 11.00

             działka Nr 676/31   - o godz. 11.30

             działka Nr 676/32   - o godz. 12.00

             działka Nr 676/33   - o godz. 12.30

             działka Nr 676/34   - o godz. 13.00

             działka Nr 676/35   - o godz. 13.30

             działka Nr 676/36   - o godz. 14.00

             działka Nr 676/37   - o godz.14.30

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie określonej wyżej dla poszczególnych działek / z podaniem Nr działki / - w terminie do dnia  6 grudnia  2005r.  w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub wpływ na konto Gminy Ostróda:

Bank Pocztowy S.A Nr konta  91 1320 1104 3132 5961 2000 0006  - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym prze Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Samborowo  oraz  w Urzędzie  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w terminie od  dnia 4 listopada do 6 grudnia 2005r. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58.

 

data publikacji: 21.12.2005, ostatnia aktualizacja: 21.12.2005, odsłon: 700

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776838
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved