ZP.271.6.2019
Ostróda, 15 kwietnia 2019r.
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: : ,,Dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 91 ust 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez CARIMA –BIS Barbara Staśto-Kseń ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację- 88,20 pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 48,20 pkt; czas dostawy - 40,00 pkt. W postepowaniu wpłynęły oferty otrzymując następującą ilość punktów:
 
Nr oferty
Wykonawca
Punkty cena/ czas dostawy
Łączna punktacja
1
Zakład Produkcji Pościeli ,,ŚWIT” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B 65-133 Zielona Góra
40,30
40,00
80,30
2.
CARIMA –BIS Barbara Staśto-Kseń
ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce
48,20
40,00
88,20
3.
ZPH Janusz Lulkowski
ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko-Kamienna
60,00
15,00
75,00
5.
GGP Centrum Rekalmy Monika Marcinkowska
ul. Czarnieckiego 15/III, 14-100 Ostróda
39,40
40,00
79,40
 
 
Ostróda, 5 kwietnia 2019r.
ZP.271.6.2019
 
Informacja z otwarcia ofert
 
    Dotyczy: : ,,Dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI
 
    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI
 
    Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 169.401,75 złotych brutto
 
    W postepowaniu wpłynęły oferty:
 
Nr oferty
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Czas dostawy
1
Zakład Produkcji Pościeli ,,ŚWIT” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B 65-133 Zielona Góra
139.482,00zł
15 dni
2.
CARIMA –BIS Barbara Staśto-Kseń
ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce
125.275,60zł
15 dni
3.
ZPH Janusz Lulkowski
ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko-Kamienna
100.747,50zł
25 dni
4.
REWA Wiesław Rewers
Ul. Kolumba 5 , 70-035 Szczecin
148.522,50zł
25 dni
5.
GGP Centrum Rekalmy Monika Marcinkowska
ul. Czarnieckiego 15/III, 14-100 Ostróda
153.300,00zł
15 dni
 
    Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy.Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
Ogłoszenie nr 540060225-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.
Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 527409-N-2019
Data: 20/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,

 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Fartuch ochronny laboratoryjny, kolor biały, wykonany z bawełny min. 150 g, kołnierz wywijany na zewnątrz, zapinany na guziki, długi rękaw, dwie większe kieszenie po bokach i na sercu mała. Rozmiary od 134 do 170. Logowanie na kieszeni na sercu – fullcolor (wzór logotypu zostanie dostarczony po podpisaniu umowy). 1050 sztuk Kurtka/płaszcz ochronna przeciwdeszczowa, tkanina powlekana PVC 350 g/m2, szwy zgrzewane prądem o wysokiej częstotliwości, zapinana na napy, kaptur ściągany sznurkiem. Rozmiary od 134 do 170. Kolor Khaki jednolity– kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty, lub moro w odcieniach khaki, brązach, beżach, zieleniach itp. 1050 sztuk Kapelusz ochronny, 100% czesana bawełna 260mg/m2, haftowane wywietrzniki, obszyty widocznym szwem. Rozmiary od S do XXL. Kolor Khaki jednolity– kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty, lub moro w odcieniach khaki, brązach, beżach, zieleniach itp. 1050 sztuk

 

 
 

 

Ostróda,28 marca 2019r.
ZP.271.6.2019
                                                                                             Strona Internetowa Zamawiającego
Dotyczy:  ,,Dostawa odzieży ochronnej w  ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
Pytanie 1. 1. Jaki byłby kolor kapeluszy?
Odpowiedź:  Khaki  jednolity– kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty, lub  moro w odcieniach khaki, brązach, beżach, zieleniach itp.
 
2. Jaki byłby kolor płaszczy?
Odpowiedź: :  Khaki  jednolity– kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty, lub moro w odcieniach khaki, brązach, beżach, zieleniach itp.
 
3. Jaka ma być technika naniesienia logotypu i jego wielkość?
Odpowiedź: technika dowolna, zamawiający przy wyborze oferty nie będzie brał pod uwagę techniki naniesienia logotypu. Wielkość min.  5x5cm.
 
4. Czy mógłbym otrzymać wzór logotypu - jest to niezbędne do dokładnej wyceny.
Odpowiedź: na stronie internetowej zamawiającego załączono wzór logotypu.
 
5. W jakim miesiącu zamawiający planuje złożenie zamówienia?
Odpowiedź: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert. Zgodnie z prowadzoną procedurą Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, tj. podpisać umowę w przedmiotowym postępowaniu w tym czasie. Zgodnie z Rozdziałem XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.,
Termin dostawy  - 40%
W tym termin dostawy do 15 dni – 40 pkt
Termin dostawy od 16 do 20 dni – 20 pkt
Termin dostawy od 21 do 25 dni – 15 pkt
Termin dostawy od 26 do 30 dni – 10 pkt.
Termin dostawy od 31 do 35 dni – 0 pkt.
termin dostawy stanowi pozacenowe  kryterium oceny ofert i to Wykonawca sam określa realny, możliwy dla niego czas dostawy licząc od dnia podpisania umowy.  Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ tj. Termin i miejsce wykonania zamówienia:  Maksymalny termin dostawy to 35 dni od daty zawarcia umowy. Oferta wykonawcy z terminem dostawy powyżej 35 dni zostanie odrzucona za niezgodność oferty z treścią Specyfikacji.
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ) Zamawiający   dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w zakresie  Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zamówienie obejmuje:
1) Dostawę odzieży ochronnej dla uczestników projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych  w klasach I-VI 
 
l.p.
nazwa
Ilość sztuk
1.
Fartuch ochronny laboratoryjny,
kolor biały, wykonany z bawełny min. 150 g,
kołnierz wywijany na zewnątrz, zapinany na guziki,
długi rękaw, dwie większe kieszenie po bokach i na sercu mała.
Rozmiary od 134 do 170.
Logowanie na kieszeni na sercu – fullcolor
(wzór logotypu zostanie dostarczony po podpisaniu umowy).
1050 sztuk
2.
Kurtka/płaszcz ochronna przeciwdeszczowa,
tkanina powlekana PVC 350 g/m2,
szwy zgrzewane prądem o wysokiej częstotliwości, zapinana na napy,
kaptur ściągany sznurkiem. Rozmiary od 134 do 170.  
kolor Khaki  jednolity– kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty,
lub  moro w odcieniach khaki, brązach, beżach, zieleniach itp.
1050 sztuk
3.
Kapelusz ochronny, 100% czesana bawełna 260mg/m2,
haftowane wywietrzniki, obszyty widocznym szwem. Rozmiary od S do XXL.
Kolor Khaki  jednolity– kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty,
lub  moro w odcieniach khaki, brązach, beżach, zieleniach itp.
 
1050 sztuk
 
Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 2 do SIWZ w ww. zakresie.
 
W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 2.04.2019 na 5.04.2019r. godz. 10.00.
 
Jednocześnie zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.  
 
 
Ostróda,27 marca 2019r.
ZP.271.6.2019
 
Strona Internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: ,,Dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI
 
    Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
    Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza w poz. 1 fartuch zapinany na napy kryte plisą?
Odpowiedź: Tak.
 
Pytanie 2. Czy w pozycji 3 chodzi o chodzi o kapelusz czy jednak może o czapkę z daszkiem?
    Odpowiedź: Chodzi o kapelusz.
 
Modyfikacja Pismo przewodnie
Ogłoszenie nr 540055409-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 527409-N-2019 
Data: 20/03/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790. 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-28, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-02, godzina: 10:00, 

 
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Fartuch ochronny laboratoryjny, kolor biały, wykonany z bawełny min. 150 g, kołnierz wywijany na zewnątrz, zapinany na guziki, długi rękaw, dwie większe kieszenie po bokach i na sercu mała. Rozmiary od 134 do 170.- 1050 sztuk dodaje się zapis o logowaniu na kieszeni tj. Logowanie na kieszeni na sercu – fullcolor (wzór logotypu zostanie dostarczony po podpisaniu umowy). 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji
Załącznik nr 2 do SIWZ
 
 
Ogłoszenie nr 527409-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.
 
Gmina Ostróda: Dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”
Numer referencyjny: ZP.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje: 1) Dostawę odzieży ochronnej dla uczestników projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI 1. Fartuch ochronny laboratoryjny, kolor biały, wykonany z bawełny min. 150 g, kołnierz wywijany na zewnątrz, zapinany na guziki, długi rękaw, dwie większe kieszenie po bokach i na sercu mała. Rozmiary od 134 do 170.- 1050 sztuk 2. Kurtka/płaszcz ochronna przeciwdeszczowa, tkanina powlekana PVC 350 g/m2, szwy zgrzewane prądem o wysokiej częstotliwości, zapinana na napy, kaptur ściągany sznurkiem. Rozmiary od 134 do 170.- 1050 sztuk 3. Kapelusz ochronny, 100% czesana bawełna 260mg/m2, haftowane wywietrzniki, obszyty widocznym szwem. Rozmiary od S do XXL.- 1050 sztuk 2) Szczegółowe zestawienie ilości odzieży w poszczególnych rozmiarach Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy po wyborze oferty. 3) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla danej szkoły – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) użyteczność dla osób o różnej sprawności, 2) elastyczność w użytkowaniu, 3) proste i intuicyjne użytkowanie, 4) czytelna informacja, 5) tolerancja na błędy, 6) wygodne użytkowanie bez wysiłku, 7) wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 8)percepcja równości. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych na zasadach określonych poniżej: -Równoważność została przez Zamawiającego wskazana w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie minimalnych lub oczekiwanych: zawartości, ilości, wymiarów, funkcjonalności, przeznaczenia. -Zamawiający za produkty równoważne, rozumie produkty o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, które odpowiadają cechom opisanym w tym załączniku lub są lepsze od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone są innym znakiem towarowym. W przypadku zaoferowania innych produktów, niż wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, udowodnienie równoważności proponowanych produktów, każdorazowo spoczywa na Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 35113400-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 35
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia określa Wykonawca. Maksymalny termin 35 dni od daty zawarcia umowy. Oferta wykonawcy z terminem dostawy powyżej 35 dni zostanie odrzucona za niezgodność oferty z treścią Specyfikacji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) Wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin dostawy
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 3. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 4. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 5. Dopuszcza się zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 6. Dopuszcza się zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 7. Dopuszcza się zmianę wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach: 1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, 2) w przypadku obniżenia ceny przez producenta w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości brutto zamówienia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT (wartość netto zamówienia pozostaje bez zmian). 8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na produkt o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż produkt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji. 9. Dopuszcza się zmiany adresów do korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów kontaktowych. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne informacje. 10. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 11. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 12. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
Załączniki do przetargu:
1) Formularz cenowy - załącznik nr 2
2) Projekt umowy - załącznik nr 5

 

Data przekazania do publikacji: 20.03.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.03.2019, ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, odsłon: 222

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9478382
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved