IGK.7016-5/04                                                                                                   Ostróda, 2004-07-06

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa lamp oświetlenia ulicznego

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ulica Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

Godziny urzędowania 7.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Urząd Gminy w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24 pokój Nr 6

Upoważnieni do kontaktów z oferentami:

Jan Brzozowski - Kierownik Referatu IGK tel.(089) 6463281

Zbigniew Tomczyk - inspektor tel. (-89) 6463281 lub 6422911

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

Cena- 50 zł.-

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.lamp oświetlenia ulicznego w ilości do 1.240 szt

2.źródeł światła (zarówki) 70W w il;ości do 1.240 szt

3.wysięgniki słupow2e w ilości do 100szt

4.obudowa bezpiecznika słupowego na linię gołą do 1.000 szt

5.obudowa bezpiecznika słupowego na linię izolowaną do 240 szt. 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: od 15.09.2004r. do 30.11.2005r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania - Cena 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy którzy spełniają wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy, nie   podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art,24 ustawt oraz spełniający wymagania określone w SIWZP

 

8) Informacja na temat wadium:

wadium 8.400 PLN

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium |  Waga   |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena | 100   |

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ostróda

ulica Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

 

do dnia 2004-08-30 do godz. 09.00

 

miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój Nr 11

godz. 09.30

 

11) termin związania ofertą

okres 60 dni , tj. do dnia 2004-10-30

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 910


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722850
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości